Geoinformačné centrum

Geoinformačné centrum predstavuje aktuálne zriadené laboratóriumvyužívajúce výpočtovú techniku a digitálnu informáciu na vizualizáciu a štúdium širokého spektra javov prebiehajúcich na zemi.

Ide o vedecko-pedagogické laboratórium, v ktorom sa riešia nasledovné vedecko-výskumné otázky:

  • rozvoj aplikácie geoinformačných systémov (GIS) na riešenie problémov predovšetkým z oblasti charakterizácie kontaminovaného prostredia,
  • možnosti využitia distribúcie zrniek peľu špecifických druhov rastlín v priestore pri analýze širokej škály problémov, napr. v oblasti vyšetrovania kriminálnych činov.

Vybavenie Geoinformačného centra:

  • softvér ArcGIS ver. 10.5.1 patrí medzi moderné GIS systémy aplikované na akademických pracoviskách ako aj v praxi,
  • softvér ERDAS IMAGINE ver. 16.1 slúži na analýzu družicových a leteckých záberov, laserových a radarových údajov,
  • veľkoformátová tlačiareň (umožňujúca tlač súradnicovo zobrazovaných údajov.