Záverečné práce

Akademický rok 2021/2022

Mechanizmy bioakumulácie a biosorpcie zinku mikroorganizmami (Mechanisms of bioaccumulation and biosorption of zinc by microorganisms)

Školiteľ: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca je zameraná na zosumarizovanie dostupných informácií o mechanizmoch, ktoré mikroorganizmy využívajú pri zachytení zinku pomocou bioakumulácie a biosorpcie. Zinok ako esenciálny kov, organizmy využívajú aj pri znižovaní toxicity iných kovov má teda aj ochranný účinok. Práve preto mechanizmy, ktoré mikroorganizmy využívajú na jeho zachytenie môžu byť odlišné od mechanizmov, ktoré sú dôležité pri iných kovoch s prevažne toxickým účinkom a môžu tak napomôcť vysvetliť anomáliu pozorovanú pri jeho bioakumulácii streptomycétami.

Využitie rastlín na remediácie životného prostredia znečisteného ťažkými kovmi (Use of plants for remediation of environment contaminated by heavy metal)

Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca reflektuje na aktuálnu tému potreby dekontaminácie rôznych toxických zložiek životného prostredia. Jej zameraním sú prednostne ťažké kovy, ktoré sa z pôd a rôznych vodných zdrojov dostávajú do potravového reťazca a spôsobujú pre vyššie organizmy zdravotné riziko. V súčastnosti je známych už množstvo rastlín, ktoré sú vysoko tolerantné na ióny určitých ťažkých kovov a akumulujú v pletivách vysoké množstvá toxických elementov. Tieto sú zaradené do databázy tzv. rastlinných hyperakumulátorov. Cieľom práce je spracovať literárny prehľad o známych hyperakumulátoroch, a vyhodnotiť ich prednosti a nevýhody pre ich potenciálne využitie ako modelového rastlinného druhu pre experimenty, ale potenciálne aj pre remediácie na Slovensku. Vybraný modelový druh bude objektom štúdia experimentálnej časti, v rámci ktorej študent bude analyzovať príjem, akumuláciu ako aj alokáciu príslušného ťažkého kovu pomocou gamaspektrometrie.

Hodnotenie retencie vody a mikrobiálnej diverzity v zhutnených lesných a poľnohospodárskych pôdach (Evaluation of water retention and microbial diversity in compacted forest and agricultural soils)

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Anotácia: Prebiehajúca zmena klímy, ktorá sa navonok najčastejšie spája so zvyšovaním teploty vzduchu, silne súvisí aj s nerovnomernou distribúciou dažďov počas roka. Čoraz viac sa objavujú na jednej strane dlhé obdobia sucha trvajúce v našich klimatických podmienka týždne až mesiace, a na druhej strane sa vyskytujú silné prívalové dažde, v prípade ktorých štruktúra našej krajiny nie je schopná zadržať požadované množstvo vody v systéme. Silne k tomu prispievajú aj menej vhodné spôsoby obrábania poľnohospodárskych pôd (orba mimo vrstevníc a bez existencie prirodzených medzí medzi jednotlivými obrábanými celkami), ako aj zhutnené lesné pôdy vytvárané, napr. aktívnou ťažbou dreva v lesoch. Obidva tieto fenomény zákonite vedú k vytváraniu čoraz väčšieho deficitu vody v krajine.

Cieľom bakalárskej práce bude vypracovať súčasný stav poznatkov v podobe literárneho prehľadu poskytujúceho informácie o problematike zhutnených lesných a poľnohospodársky využívaných pôd predovšetkým z pohľadu ich nízkej schopnosti zadržiavania vody a mikrobiálnej diverzity. Taktiež sa zameria na problematiku využívania vodozádržných opatrení v krajine a iných adaptačných opatrení v boji proti zmene klímy. Popri tomto cieli bude práca pozostávať aj z experimentálnej časti, ktorá bude zahŕňať:
(i) vytypovanie lokalít lesných a poľnohospodárskych pôd diferentne postihnutých činnosťami vedúcimi k negatívnemu zhutneniu pôd;
(ii) realizácia in situ meraní rôznych parametrov, ako napr. hutnosti, vlhkosti, teploty a pH pôdy, a odber vzoriek pôdy (pôdnych monolitov) pre ich laboratórnu analýzu;
(iii) analýza odobratých vzoriek pôdy (pôdnych monolitov) z pohľadu ich kapacity zadržiavania vody, pôdnej štruktúry a mikrobiálnej diverzity.
Získané výsledky sa podrobia vzájomnému porovnaniu a diskusii s údajmi uvádzanými vo vedeckých databázach.

Solidifikácia spopolnenej biomasy kontaminovanej rádionuklidmi do geopolymérnej matrice (Solidification of ashed biomass contaminated with radionuclides into a geopolymer matrix)

Školiteľ: Mgr. Martin Valica, PhD.

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bude vypracovať súčasný stav poznatkov v podobe literárneho prehľadu poskytujúceho informácie o potenciálnom využití geopolymerných matríc pri solidifikácii popolov pochádzajúcich zo spaľovania rôznych nebezpečných odpadov biologického pôvodu obsahujúcich ťažké kovy alebo rádionuklidy. Taktiež sa zameria na problematiku využívania biosorpčných a fytoremediačných techník pri odstraňovaní ťažkých kovov a rádionuklidov z kontaminovaných zložiek životného prostredia. Popri tomto cieli bude práca pozostávať aj z experimentálnej časti, ktorá bude zahŕňať:
(i) fyzikálno-chemickú charakterizáciu biomasy mikroorganizmov a/alebo rastlín pochádzajúcich z biosorpčných alebo fytoremediačných experimentov zameraných na viazanie rádionuklidov (najmä 137Cs a/alebo 60Co);
(ii) spopolnenie biomasy mikroorganizmov a/alebo rastlín kontaminovanej rádionuklidmi (najmä 137Cs a/alebo 60Co) za prísne definovaných podmienok;
(iii) návrh a overenie receptúry pre solidifikáciu popola do geopolymérnej matrice;
(iv) hodnotenie kvalitatívnych parametrov (napr. pevnosť v tlaku, vylúhovateľnosť rádionuklidov za rôznych podmienok prostredia a prípadne iné parametre) finálneho produktu.

Získané výsledky sa podrobia porovnaniu a diskusii s údajmi uvádzanými vo vedeckých databázach.

Akademický rok 2019/2020

Bakalárske práce

Študent: Bc. Veronika Olšanská
Názov: Príprava a využitie látok značených pomocou pozitrónových žiaričov pri ich PET analýze v modelových organizmoch
Školiteľ: RNDr. Vanda Adamcová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Bc. Petra Červeňáková
Názov: Hodnotenie príjmu mikroelementov sladkovodnými rastlinami pomocou pozitrónových žiaričov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Lucia Káčeríková
Názov: Stanovenie kobaltu v roztoku 58Co pre potreby PET
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Mgr. Andrea Jakubcová
Názov: Hodnotenie mobility kovov v pôdnych biosystémoch za využitia lyzimetrických systémov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mgr. Patrícia Gašparcová
Názov: Vplyv východiskového materiálu na produkciu bioplynu
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mgr. Klára Kuglerová
Názov: Príjem a transport látok a mikroelementov v rastlinách pomocou pozitrónových žiaričov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: RNDr. Monika Bardáčová

Názov: Aplikácia (rádio)analytických metód pre charakterizáciu transportu kovov vo vyšších rastlinách
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Akademický rok 2018/2019

Bakalárske práce

Študent: Anna Krosnerová
Názov: Metabolické zmeny v rastlinách pri raste v prítomnosti ťažkých kovov
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Bc. Anna Čarná
Názov: Viazanie kovov biomasou mikrorias rodu Euglena z vodných roztokov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Gabriela Kubicová
Názov: Glukanázy a chitinázy v parazitickej kukučine (rod Cuscuta)
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Martina Gregorová
Názov: Charakteristika vybraných odrôd pšenice z hľadiska príjmu a akumulácie iónov kadmi
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Mgr. Monika Bardáčová
Názov: Akumulácia a stanovenie toxických kovov vo vyšších rastlinách
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Mgr. Zuzana Filiačová
Názov: Uplatnenie rádioanalytických prístupov pri hodnotení akumulácie kovov v rastlinách
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Habilitačné práce

Meno: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Názov: Molekulárna fyziológia odpovede rastlín na environmentálne stresy
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Akademický rok 2017/2018

Bakalárske práce

Študent: Lucia Káčeríková
Názov: Stanovenie draslíka detekciou 40K vo vzorkách životného prostredia
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD., mimoriadny profesor
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Monika Kubalová
Názov: Enzýmy β-1,3-glukanáz ako súčasť tolerančných ale aj základných fyziologických mechanizmov rastlín
Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Lucia Lovasová
Názov: Aplikácia pozitrónových žiaričov pri zobrazovaní a analýze distribúcie kovov v rastlinách
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Bc. Simona Ballová
Názov: Aplikácia pyrolýzneho biouhlia ako sorbentu rádionuklidov z vodného prostredia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Andrea Jakubcová
Názov: Uplatnenie lyzimetrických zariadení pri analýze transportu kovov v pôdnych biosystémoch
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Klára Kuglerová
Názov: Hodnotenie transportu látok a mikroelementov v rastlinách pomocou pozitrónových žiaričov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Tomáš Lempochner
Názov: Aplikácia biomasy mikrorias pri viazaní ťažkých kovov z vodných roztokov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Mária Pavlovičová
Názov: Enzýmy chitináz v ľane siatom a ich úloha v rôznych rastlinných procesochŠkoliteľ:
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Laura Žideková
Názov: Vplyv nutričných podmienok na príjem kadmia v rastlinách
Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Mgr. Linda Machalová
Názov: Sorpcia a akumulácia katiónov Cd, Co a Zn G+ baktériami Micrococcus luteus a Kocuria palustris
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mgr. Zuzana Trajteľová
Názov: Porovnanie bioakumulácie a biosorpcie kovov baktériami
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Mgr. Martin Valica
Názov: Vývoj metód monitorovania elektrochemických procesov úpravy a dezinfekcie vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2016/2017

Diplomové práce

Študent: Tomáš Hájek
Názov: Vplyv pôdoochranných technológií obrábania pôdy na metabolickú diverzitu pôdnych mikroorganizmov
Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2015/2016

Bakalárske práce

Študent: Simona Ballová
Názov: Využitie pyrolýzneho uhlia pri odstraňovaní rádionuklidov z prostredia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Laura Žideková
Názov: Biouhlie ako sorbent NO3- a PO43- iónov z prostredia
Školiteľ: Mgr. Barbora Micháleková Richveisová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Klára Kuglerová
Názov: Uplatnenie pozitrónovej emisnej tomografie v in vivo štúdiu transportu látok v rastlinách
Školiteľ: RNDr. Denisa Partelová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Terézia Černá
Názov: Nové metódy hodnotenia účinnosti čistenia vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Tomáš Lempochner
Názov: Monitoring výskytu rádiocézia v životnom prostre
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Linda Orosová
Názov: Monitorovanie biologického znečistenia počas elektrochemickej dezinfekcie vody.
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Barbora Sklenárová
Názov: Príspevok k odhadu biologickej prístupnosti medi z pôd
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Majerčáková
Názov: Možnosti využitia odpadovej biomasy chmeľu obyčajného ako sorbentu organických xenobiotík
Školiteľ: RNDr. Denisa Partelová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Monika Bardáčová
Názov: Vplyv iónov ťažkých kovov na enzýmy modifikujúce bunkovú stenu rastlín
Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Barbora Micháleková Richveisová
Názov: Karbonizovaná odpadová biomasa ako sorbent pri recyklácii makro­ a mikroprvkov z kontaminovaného prostredia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Denisa Partelová
Názov: Analýza transportu látok v rastlinách použitím pozitrónovej emisnej tomografie
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Anna Šuňovská
Názov: Charakterizácia viazania a mobility kovov a xenobiotík v prietokových a pôdnych biosystémoch
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2014/2015

Bakalárske práce

Študent: Marcela Turzová
Názov: Hyperakumulácia kovov ako genetický znak rastlín
Školiteľ: Mgr. Zuzana Dürešová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Kristína Fiantoková
Názov: Adsorpcia prchavých organických látok z ovzdušia
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Monika Gyevváthová
Názov: Stanovenie Cd v modelových roztokoch aplikáciou izokoncentračného princípu
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Silvia Mazánová
Názov: Sorpcia fosfátových iónov syntetickými zeolitmi
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mária Nováková
Názov: Príspevok k charakterizácii vybraných pôd, k odhadu biologickej prístupnosti zinku a k hodnoteniu vplyvu biouhlia
Školiteľ: RNDr. doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Lucia Svitačová
Názov: Sorpcia Cd2+, Co2+ a Zn2+iónov na syntetické zeolity
Školiteľ: RNDr. Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Alexandra Vanková
Názov: Mikrobiálne biofilmy a ich úloha pri bioakumulácii a biosorpcii kovov a rádionuklidov
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2013/2014 

Diplomové práce

Študent: Eva Florková
Názov: Sorpcia katiónov zeolitovým materiálom
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Kepštová
Názov: Vplyv alginitu a čistiarenských kalov na bioprístupnosť Zn v pôdach
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Erik Pisca
Názov: Princípy a perspektívy výroby jadrovej energie
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Pozníková
Názov: Charakterizácia čistiarenských kalov ako pôdnych aditív s využitím laboratórneho lyzimetra
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Zuzana Trajteľová
Názov: Bioakumulácia a biosorpcia kovov prokaryotickými mikroorganizmami
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Martin Valica
Názov: Elektrochemické procesy úpravy a dezinfekcie vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Vladimír Frišták
Názov: Charakterizácia interakcie potenciálnych sorbentov a pôdnych aditív s ťažkými kovmi
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Jozef Uhrovčik
Názov: Príspevok k rádiometrickým zobrazovacím technikám a k deskripcii vybraných metodologických aspektov validačného procesu v analytickej chémii
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2012/2013 

Bakalárske práce

Študent: Kristína Fiantoková
Názov: Eliminácia prchavých organických látok
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Monika Gyeváthová
Názov: Príspevok k spektrofotometrickému stanoveniu európia s Arsenazo III
Školiteľ: RNDr. Jozef Uhrovčík
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Silvia Mazánová
Názov: Sorpčné vlastnosti zeolitov z elektrárenských popolčekov
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mária Nováková
Názov: Príspevok k fyzikálno-chemickej charakterizácii vzoriek stredoeurópskych alginitov
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Lucia Svitačová
Názov: Sorpcia a desorpcia Cd2+ iónov: reverzibilita väzby a sorpčné vlastnosti regenerovaných sorbentov
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Alexandra Vanková
Názov: Mikrobiálne biofilmy a ich vplyv na konštrukčné materiály
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Zuzana Dűrešová
Názov: Fytofiltrácia ťažkých kovov a rádionuklidov koreňovým systémom cievnatých rastlín
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Maroš Juraška
Názov: Príspevok k validácii spektrofotometrického stanovenia tória pomocou Arsenazo III, Chlorophosphonazo III a PAR
Školiteľ: RNDr. Jozef Uhrovčík, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Linda Machálová
Názov: Bioakumulácia a biosoorpcia Cd2+, Co2+ a Zn2+ iónov baktériami čeľade Micrococcaceae
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Barbora Richveisová
Názov: Viazanie zlúčenín zinku na prírodné sorbenty
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Richard Stiller
Názov: Pyrolýzne uhlie ako sorbent toxických látok
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Miroslava Bachratá
Názov: Viazanie organických xenobiotík v riečnych sedimentoch
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Denisa Partelová
Názov: Charakterizácia viazania a príjmu organických látok biomasou fotosyntetizujúcich organizmov
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Lucia Remenárová
Názov: Sorpcia chemotoxických a rádiotoxických látok prírodnými sorbentmi
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2011/2012

Bakalárske práce

Študent: Eva Florková
Názov: Využiteľnosť odpadov výroby energie z obnoviteľných surovín
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Kepštová
Názov: Odhad množstva bioprístupného zinku pomocou rádioindikátorových metód
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Pozníková
Názov: Využitie nerudových nerastov pri ochrane životného prostredia
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Zuzana Trajteľová
Názov: Bioakumulácia katiónov kovov prokaryotickými mikroorganizmami
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Miroslava Bachratá
Názov: Vplyv prostredia a fyzikálno-chemických charakteristík sedimentov na sorpciu xenobiotík v riečnych sedimentoch
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Martina Gabčová
Názov: Elektrochemické metódy dezinfekcie vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Patrícia Gašparcová
Názov: Štúdium vlastností substrátov na výťažnosť bioplynu
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Denisa Partelová
Názov: Aplikácia biomasy sladkovodného machu Vesicularia dubyana ako sorbentu katiónových xenobiotík
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Michaela Valovčiaková
Názov: Reverzibilita väzby toxických kovov viazaných v čistiarenských kaloch
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Vladimír Frišták
Názov: Charakterizácia interakcie Co2+ iónov s biosorbetami pomocou spektrálnych a rádioanalytických metód
Školiteľ: RNDr. Jana Marešová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Tatiana Gablovičová
Názov: Príspevok k odhadu bioprístupnosti mangánu a zinku vo vybraných vzorkách slovenských pôd
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Anna Šuňovská
Názov: Viazanie kationových xenobiotík biomasou mikrorias a vyšších rastlín
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Lenka Tišáková
Názov: Biokumulácia 137Cs a 60Co baktériami izolovanými z bazénov medziskladu vyhoreného jadrového paliva
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave