Partneri

Partneri a spolupráca

Technická univerzita Zvolen FVET a Fakulta ekológie

Materiálovo-technologická fakulta STU                                                                      

Pedagogická fakulta Trnavská univerzita                                  

Széchenyi István University, Gyor, Maďarsko                        

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita v Helsinkách (Katedry chémie), Fínsko

VÚJE, a.s. Trnava

BIONT a.s. Bratislava

Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU v Žiline

JAVYS, a.s. Bratislava

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Budapešť, Maďarsko

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulharsko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina

VÚRUP, a.s.
Združenie Energy 21

www.energy21.sk

ZEBEC - Občianske združenie pre environmentálne biotechnológie a environmentálnu chémiu

.