Projekt operačného programu Interreg V-A SR - ČR 2014-2020

Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve

Kód projektu: 304011Y185

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu

Špecifický cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Schválený rozpočet projektu: 619 852,12,- Eur

Výška spolufinancovania: 526 874,28,- Eur

Riešitelia projektu:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
(vedúci partner)
Mendelova univerzita v Brně
(hlavný cezhraničný partner)
P e W a S s.r.o. (projektový partner 1)
Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (projektový partner 2)

Doba riešenia: 01/2021 - 12/2022

Hlavným cieľom projektu bude zintenzívnenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu
a vývoja a produktívnym sektorom vrátane zlepšenia dostupnosti výsledkov aplikovaného výskumu pre nich.

Z pohľadu vedecko-výskumných cieľov sa projekt zameria na:

(1) inováciu a optimalizáciu metódy úpravy osív hospodársky významných druhov poľnohospodárskych plodín superabsorpčnými polymérmi ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve;

(2) laboratórne testovanie, analýzy a charakterizáciu účinnosti úpravy osív superabsorpčnými polymérmi v presne definovaných podmienkach prostredia;

(3) poľné testovanie, overovanie a zhodnotenie účinnosti úpravy osív významných druhov poľnohospodárskych plodín superabsorpčnými polymérmi v prirodzených podmienkach pestovania.

Oprávnenou aktivitou projektu je "Vytvorenie pracovného/expertného tímu", v rámci ktorej partneri projektu vytvoria 3 samostatné pracovné/expertné tímy a to, pre oblasť aplikácie a využitia superabsorpčných polymérov; pre oblasť rastlinnej výroby v podmienkach klimatickej zmeny a pre oblasť environmentálnej analytickej chémie, biochémie a molekulárnej biológie.

V rámci aktivity "Realizácia aplikovaného výskumu/ vývoja na základe definície požiadaviek s dôrazom na zapojenie stredísk výskumu/vývoja a vysokých škôl" budú realizované poľné a laboratórne experimenty a overovania účinnosti úpravy osív superabsorpčnými polymérmi so zameraním na cieľovú skupinu MSP pôsobiacich v sektore agrorezortu v Trnavskom samosprávnom kraji a Jihomoravskom kraji.

Dosahovanie cieľov projektu bude spočívať v napĺňaní merateľných ukazovateľov projektu, a to konkrétne "Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov" v počte 1 a "Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami" v počte 2.