Publikačná činnosť na Katedre ekochémie a rádioekológie v roku 2011

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Young Brown Coals for Environmental Applications: Composition, Acid-Base, Ion-Exchange, and Sorption Properties of Selected Central European Coals
Janoš, P., Závodská, L., Lesný, J., Kříženecká, S., Synek, V., Hejda, S., Kubů, M.
In: Coal Extraction. New York : Nova Science Publishers. ISBN 978-1-61761-882-6. - (2011), s. 71-90.


ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Technológia ochrany ovzdušia
Čík, G., Lesný, J.
In: Bratislava : Nakladateľstvo STU. ISBN 978-80-227-3471-4. - (2011), 204 s.

ADF

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

The utilization of photovoltaic systems for electrochemical processes
Michalíková, A., Lackovič, P., Hostin, S., Fiala, J.
In: Materials science and technology : MTF STU v Bratislave. - ISSN 1335-9053. - Roč. 10, č. 5 (2010), s. 11-17.
Spôsob prístupu: https://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2010/5/obsah.htm


AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Sub - superequivalence isotope dilution analysis of Mn(II) using TPAC
Nádaská, G., Ščerbáková, L., Lesný, J.
In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Papiernička - Častá, October 5-7 : Proceedings / eds. Nemeček, P., Ondrejovič, M. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. ISBN 978-80-8105-266-8. - (2011), s. 277-283.

Biosorpcia katiónových farbív sladkovodným machom Vesicularia dubyana
Partelová, D., Šuňovská, A., Horník, M.

In: Zborník prác : celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : aplikované prírodné vedy / eds. Horník, M., Kraic, F., Jurinová, J., Miština, J. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-238-5. - (2011), s. 121-127.

Contribution to validation of spectrophotometric determination of thorium using Arsenazo III
Uhrovčík, J., Lesný, J.
In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Papiernička - Častá, October 5-7 : Proceedings / eds. Nemeček, P., Ondrejovič, M. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. ISBN 978-80-8105-266-8. - (2011), s. 320-324.

Evaluation of uptake and distribution of microelements plants by radiotracer methods
Marešová, J., Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J.
In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Papiernička - Častá, October 5-7 : Proceedings / eds. Nemeček, P., Ondrejovič, M. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. ISBN 978-80-8105-266-8. - (2011), s. 249-256.

Charakteristika sorpcie Co2+ iónov biomasou aktivovaného kalu
Frišták, V., Marešová, J.
In: Zborník prác : celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : aplikované prírodné vedy / eds. Horník, M., Kraic, F., Jurinová, J., Miština, J. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-238-5. - (2011), s. 83-89.

Biosorption of cadmium and zinc ions from aqueous solutions: a comparison of natural biosorbents
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Augustín, J.
In: Biotechnology & Metals : 2nd International Conference / eds. Luptáková, A. et al. - Košice : Technical University of Košice. ISBN 978-80-553-0723-7. - (2011), s. 91-94.

Kolobeh kadmia viazaného v pletivách cievnatých rastlín
Richveisová, B., Marešová, J.
In: Zborník prác : celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : aplikované prírodné vedy / eds. Horník, M., Kraic, F., Jurinová, J., Miština, J. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-238-5. - (2011), s. 129-134.

Phytofiltration of Cd and Zn by roots of vascular plants: effect of metals speciation
Horník, M., Šuňovská, A., Pipíška, M., Gubišová, M., Gubiš, J., Augustín, J.
In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Papiernička - Častá, October 5-7 : Proceedings / eds. Nemeček, P., Ondrejovič, M. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. ISBN 978-80-8105-266-8. - (2011), s. 210-214.

Chromatografické hodnotenie oxidácie vybraných prchavých organických látok v ovzduší ozónom = Chromatography evaluation of oxidation of selected volatile organic compounds in the air by ozone
Hostin, S., Obúlaná, Z.
In: Nové trendy v technike ochrany ovzdušia 2011 : medzinárodný seminár : 13. september 2011, Zvolen, Slovenská republika
. ISBN 978-80-228-2277-0. - (2011), s. 28-33.

Removing of cobalt from waste waters by dried activated sludges

Frišták, V., Pipíška, M., Marešová, J., Augustín, J.
In: Biotechnology & Metals : 2nd International Conference / eds. Luptáková, A. et al. - Košice : Technical University of Košice. ISBN 978-80-553-0723-7. - (2011), s. 17-20.


Reverzibilita väzby katiónových xenobiotík v riečnych sedimentoch

Bachratá, M., Guldanová, J., Horník, M.
In: Zborník prác : celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : aplikované prírodné vedy / eds. Horník, M., Kraic, F., Jurinová, J., Miština, J. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-238-5. - (2011), s. 75-81.

Sludge of wastewater treatment plants as heavy metal sorbent
Frišták, V., Marešová, J., Pipíška, M., Augustín, J.

In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Papiernička - Častá, October 5-7 : Proceedings / eds. Nemeček, P., Ondrejovič, M. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. ISBN 978-80-8105-266-8. - (2011), s. 172-176.

Stanovenie izotopovo vymeniteľného mangánu v pôdnych vzorkách

Gablovičová, T., Nádaská, G., Remencová, V., Lesný, J.
In: Zborník prác : celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : aplikované prírodné vedy / eds. Horník, M., Kraic, F., Jurinová, J., Miština, J. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-238-5. - (2011), s. 91-96.

Sorption of cationic xenobiotics by dried biomass of freshwater moss and algae in continuous flow system
Horník, M., Šuňovská, A., Partelová, D., Pipíška, M., Augustín, J.

In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Papiernička - Častá, October 5-7 : Proceedings / eds. Nemeček, P., Ondrejovič, M. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. ISBN 978-80-8105-266-8. - (2011), s. 205-209.


AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Sorpčné vlastnosti sorbentov na báze pyrolýzneho uhlia
Stiller, R., Remenárová, L.
In: 13. študentská vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave. ISBN 978-80-227-3604-6. - (2011), s. 156.


Biosorpcia katiónových farbív biomasou sladkovodného machu Vesicularia dubyana

Partelová, D., Horník, M.
In: 13. študentská vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave. ISBN 978-80-227-3604-6. - (2011), s. 145.

Bioaccumulation of 137Cs and 60Co by bacteria isolated from spent nuclear fuel pools
Tišáková, L., Pipíška, M., Godány, A., Horník, M., Augustín, J.
In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Častá - Papiernička, 5 - 7 October : Book of Abstracts / eds. Nemeček, P., Ondrejovič, M. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava.ISBN 978-80-8105-265-1. - (2011), s. 101.

The comprehensive study of metal biosorption
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Augustín, J.
In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Častá - Papiernička, 5 - 7 October : Book of Abstracts / eds. Nemeček, P., Ondrejovič, M. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. ISBN 978-80-8105-265-1. - (2011), s. 96.

Vplyv prostredia a fyzikálno-chemických charakteristík sedimentov na sorpciu katiónových farbív v riečnych sedimentoch
Bachratá, M., Horník, M.
In: 13. študentská vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave. ISBN 978-80-227-3604-6. - (2011), s. 140.


AGJ
Autorské osvedčenia, patenty, objavy

Precesní kapalinová turbína
Sedláček, M., Maršík, F., Hostin, S.
In: Věstník č. 14/2011. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví. - (2011), s. 1-13.


FAI
Redakčné a zostavovateľské práce

Zborník prác. Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia - Aplikované prírodné vedy 2011
Horník, M., Kraic, F., Jurinová, J., Miština, J.
In: (CD Zborník) - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-238-5. - (2011), 270 s.