Projekt operačného programu Interreg V-A SR - ČR 2014-2020


Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach

Kód projektu: 304011U405

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Schválený rozpočet projektu: 199 874,26,- Eur

Výška spolufinancovania: 169 893,11,- Eur

Riešitelia projektu: Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (vedúci partner)

Fakulta chemická VUT v Brně, Česká republika (hlavný cezhraničný partner)

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, Česká republika (projektový partner 1)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave (projektový partner 2)

Doba riešenia: 10/2020 - 03/2022

Hlavným cieľom projektu je uskutočniť propagačné a vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšenia atraktivity prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach.

V tomto smere sa v rámci projektu plánuje organizácia podujatí a činností zahŕňajúcich:

(i) workshopy pre pedagógov prírodovedno-technických predmetov a žiakov stredných škôl s cieľom zvýšenia laboratórnych zručností u žiakov stredných škôl;

(ii) odborné semináre pre zamestnávateľov realizované s cieľom prepojenia vysokoškolského vzdelávania v prírodovedno-technických odboroch s praxou;

(iii) dni otvorených dverí prírodovedno-technických odborov predovšetkým pre žiakov stredných škôl;

(iv) školenia pre stredoškolských pedagógov prírodovedno-technických predmetov s cieľom zlepšenia vzdelávacích postupov - laboratórnej praxe žiakov.

Cieľovými skupinami projektu budú predovšetkým žiaci a pedagogickí pracovníci stredných škôl a zamestnávatelia.