Príklady a vzory tém 

Námety tém majú slúžiť pre uľahčenie vypísania prác v ďalších ročníkoch SOČ, resp. na posúdenie, či zameranie existujúceho projektu spadá do oblasti ŽP. Pracovníci Katedry ekochémie a rádiológie sú v príbuzných oblastiach ochotní poskytnúť primerané materiálne prostriedky, laboratórne priestory, konzultácie a vedenie projektu SOČ.

Voda

 • hodnotenie kvality povrchových alebo podzemných vôd vo vybranej lokalite (teplota, farba, zápach, pH a pod.),
 • hodnotenie množstva povrchových alebo podzemných vôd vo vybranej lokalite za určité časové obdobie (rýchlosť prúdenia v definovanom profile vodného toku, zmeny hladiny vo vodnej nádrži, priehrade, popis znečistenia, ľadové úkazy a pod.),
 • šetrenie a zadržiavanie vody, kvantitatívne sledovanie zrážok, inovatívne metódy a spôsoby zadržiavania v prírode, domácnosti, sledovanie nehospodárneho nakladania s vodou a pod.,
 • sledovanie príčin znečisťovania alebo znehodnocovania prírodných vôd,
 • návrhy na zlepšovanie kvality prírodných vôd,
 • nakladanie s odpadovými vodami z komunálnej sféry, spôsoby obmedzovania produkcie odpadových vôd,
 • domové čistiarne odpadových vôd, koreňová čistiareň, využitie vyčistenej vody.

Pôda

 • prehľad využívania pôdy pre poľnohospodárske a lesnícke účely
 • mapovanie lokalít s kontaminovanou pôdou, možnosti obnovy pôdy - aplikácia remediačných metód,
 • návrhy na využitie neobhospodarovanej pôdy pre chov zvierat, pestovanie netradičných plodín a pod.,
 • návrhy na rekultiváciu pôdy,
 • sledovanie dopadov na pôdu z priemyselnej a ťažobnej činnosti,
 • monitorovanie vlastností pôdy vo vybranej lokalite (pH, vlhkosť, štruktúra a iné),
 • sorpčné vlastnosti pôd.

Ovzdušie

 • spad prachových častíc vo vybranej lokalite,
 • monitorovanie smogových situácií vo vybranej lokalite,
 • monitorovanie meteorologických údajov vo vybranej lokalite (teplota, vlhkosť, množstvo zrážok, veternosť, intenzita slnečného žiarenia a pod.)
 • sledovanie vypúšťania spalín z vykurovania domácností vo vybranej lokalite, obci (štatistika používaných kotlov, druhov palív a pod.).

Doprava

 • monitorovanie frekvencie dopravy a hlučnosti vo vybranej lokalite,
 • sledovanie narušenia vody, pôdy, ovzdušia dopravou.

Priemysel

 • vplyv priemyselnej činnosti na kvalitu životného prostredia vo vybranej lokalite.


Odpady

 • monitoring čiernych skládok (výskyt, charakter odpadu, odhad množstva, dopady na ŽP),
 • monitoring separácie odpadov vo vybranej lokalite, obci,
 • nakladanie so špecifickým odpadom (biologický, elektronický odpad, potraviny a pod.),
 • možnosti kompostovania, vermikompostovania,
 • netradičné možnosti využitia vedľajších surovín,
 • nápady na využitie nepotrebných materiálov a súčiastok.

Energia

 • netradičné možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltické články, tepelné kolektory, vodné a veterné turbíny, biomasa, rýchlorastúce plodiny, produkcia bioplynu, vodíka a pod.),
 • možnosti úspory energie (nízkoenergetické spotrebiče a domy, možnosti skladovania energie a pod.),
 • bilancie spotreby a nákladov na energie v rodinnom dome a návrhy na jej zníženie,
 • návrhy na zlepšenie vykurovania resp. klimatizácie v obytnom priestore,
 • štatistika využívania fotovoltaických panelov, tepelných kolektorov, tepelných čerpadiel a pod. vo vybranej lokalite,
 • "SMART" technológie v domácnosti pre efektívnejšie vyžívanie energie (vykurovanie, klimatizácia, osvetlenie, spotreba vody).

Environmentálna výchova, umenie

 • dotazníkové prieskumy pre zistenie úrovne environmentálneho povedomia vo vybranej lokalite, skupine ľudí a pod.,
 • návrhy projektov a akcií v oblasti environmentálnej výchovy,
 • umelecké diela súvisiace so ŽP (film, divadlo, súbory fotografií, výtvarné a hudobné diela a pod.).

Environmentálny manažment, environmentálne právo

 • návrh implementácie dobrovoľných nástrojov a noriem na zlepšenie kvality životného prostredia,
 • porovnanie environmentálnej legislatívy vo svete,
 • environmentálne účtovníctvo.

Zdravie obyvateľstva

 • dotazníkový prieskum názorov na dopady kvality ŽP na zdravie ľudí,
 • využitie pozitrónovej emisnej tomografie (PET) v zdravotníctve.

Biosféra, biota, krajinná ekológia, pracovné a obytné prostredie

 • výskyt špecifických druhov rastlín a živočíchov vo vybranej lokalite,
 • výskyt škodcov, náletových rastlín a pod., ochrana voči ich negatívnemu pôsobeniu,
 • monitorovanie chránených krajinných oblastí, definovanie problémov a možnosti ich odstránenia,
 • návrhy na nové rekreačné miesta, parky, turistické a cykloturistické lokality a trasy,
 • monitorovanie dopadov poľovníctva, rybárstva na ŽP,
 • sledovanie vlastností domáceho prostredia (teplota, vlhkosť, vetranie, sveteľnosť, stavebné materiály, výskyt obťažujúceho hmyzu, škodcov, plesní a pod.), návrhy na zlepšenie domáceho prostredia,
 • návrhy na pestovanie netradičných plodín resp. zvierat v domácich podmienkach, výhody, nevýhody,
 • štúdium transportu látok v biologických systémoch pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET).