Príklady a vzory tém 

Námety tém majú slúžiť pre uľahčenie vypísania prác v ďalších ročníkoch SOČ, resp. na posúdenie, či zameranie existujúceho projektu spadá do oblasti ŽP. Pracovníci Katedry ekochémie a rádiológie sú v príbuzných oblastiach ochotní poskytnúť primerané materiálne prostriedky, laboratórne priestory, konzultácie a vedenie projektu SOČ.

Voda

hodnotenie kvality povrchových alebo podzemných vôd vo vybranej lokalite (teplota, farba, zápach, pH a pod.),


hodnotenie množstva povrchových alebo podzemných vôd vo vybranej lokalite za určité časové obdobie (rýchlosť prúdenia v definovanom profile vodného toku, zmeny hladiny vo vodnej nádrži, priehrade, popis znečistenia, ľadové úkazy a pod.),


šetrenie a zadržiavanie vody, kvantitatívne sledovanie zrážok, inovatívne metódy a spôsoby zadržiavania v prírode, domácnosti, sledovanie nehospodárneho nakladania s vodou a pod.,


sledovanie príčin znečisťovania alebo znehodnocovania prírodných vôd,


návrhy na zlepšovanie kvality prírodných vôd,


nakladanie s odpadovými vodami z komunálnej sféry, spôsoby obmedzovania produkcie odpadových vôd,
domové čistiarne odpadových vôd, koreňová čistiareň, využitie vyčistenej vody.


Pôda

prehľad využívania pôdy pre poľnohospodárske a lesnícke účely

mapovanie lokalít s kontaminovanou pôdou, možnosti obnovy pôdy - aplikácia remediačných metód,

návrhy na využitie neobhospodarovanej pôdy pre chov zvierat, pestovanie netradičných plodín a pod.,

návrhy na rekultiváciu pôdy,

sledovanie dopadov na pôdu z priemyselnej a ťažobnej činnosti,

monitorovanie vlastností pôdy vo vybranej lokalite (pH, vlhkosť, štruktúra a iné),

sorpčné vlastnosti pôd.

Ovzdušie

prehľad využívania pôdy pre poľnohospodárske a lesnícke účely


mapovanie lokalít s kontaminovanou pôdou, možnosti obnovy pôdy - aplikácia remediačných metód,


návrhy na využitie neobhospodarovanej pôdy pre chov zvierat, pestovanie netradičných plodín a pod.,
návrhy na rekultiváciu pôdy,


sledovanie dopadov na pôdu z priemyselnej a ťažobnej činnosti,


monitorovanie vlastností pôdy vo vybranej lokalite (pH, vlhkosť, štruktúra a iné),


sorpčné vlastnosti pôd.


Doprava


monitorovanie frekvencie dopravy a hlučnosti vo vybranej lokalite,

sledovanie narušenia vody, pôdy, ovzdušia dopravou.

Priemysel

vplyv priemyselnej činnosti na kvalitu životného prostredia vo vybranej lokalite.


Odpady

monitoring čiernych skládok (výskyt, charakter odpadu, odhad množstva, dopady na ŽP),

monitoring separácie odpadov vo vybranej lokalite, obci,

nakladanie so špecifickým odpadom (biologický, elektronický odpad, potraviny a pod.),

možnosti kompostovania, vermikompostovania,

netradičné možnosti využitia vedľajších surovín,

nápady na využitie nepotrebných materiálov a súčiastok.


Energia

netradičné možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltické články, tepelné kolektory, vodné a veterné turbíny, biomasa, rýchlorastúce plodiny, produkcia bioplynu, vodíka a pod.),

možnosti úspory energie (nízkoenergetické spotrebiče a domy, možnosti skladovania energie a pod.),

bilancie spotreby a nákladov na energie v rodinnom dome a návrhy na jej zníženie,

návrhy na zlepšenie vykurovania resp. klimatizácie v obytnom priestore,

štatistika využívania fotovoltaických panelov, tepelných kolektorov, tepelných čerpadiel a pod. vo vybranej lokalite,

"SMART" technológie v domácnosti pre efektívnejšie vyžívanie energie (vykurovanie, klimatizácia, osvetlenie, spotreba vody).

Environmentálna výchova, umenie

dotazníkové prieskumy pre zistenie úrovne environmentálneho povedomia vo vybranej lokalite, skupine ľudí a pod.,

návrhy projektov a akcií v oblasti environmentálnej výchovy,

umelecké diela súvisiace so ŽP (film, divadlo, súbory fotografií, výtvarné a hudobné diela a pod.).

Environmentálny manažment, environmentálne právo

návrh implementácie dobrovoľných nástrojov a noriem na zlepšenie kvality životného prostredia,

porovnanie environmentálnej legislatívy vo svete,

environmentálne účtovníctvo.


Zdravie obyvateľstva

dotazníkový prieskum názorov na dopady kvality ŽP na zdravie ľudí

využitie pozitrónovej emisnej tomografie (PET) v zdravotníctve.


Biosféra, biota, krajinná ekológia, pracovné a obytné prostredie

výskyt špecifických druhov rastlín a živočíchov vo vybranej lokalite,

výskyt škodcov, náletových rastlín a pod., ochrana voči ich negatívnemu pôsobeniu,

monitorovanie chránených krajinných oblastí, definovanie problémov a možnosti ich odstránenia,

návrhy na nové rekreačné miesta, parky, turistické a cykloturistické lokality a trasy,

monitorovanie dopadov poľovníctva, rybárstva na ŽP,

sledovanie vlastností domáceho prostredia (teplota, vlhkosť, vetranie, sveteľnosť, stavebné materiály, výskyt obťažujúceho hmyzu, škodcov, plesní a pod.), návrhy na zlepšenie domáceho prostredia,

návrhy na pestovanie netradičných plodín resp. zvierat v domácich podmienkach, výhody, nevýhody,

štúdium transportu látok v biologických systémoch pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET).