Uchádzači o štúdium

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Po ukončení bakalárskeho študijného programu "Ochrana a obnova životného prostredia" je možné pokračovať ďalej v štúdium prostredníctvom priamo nadväzujúceho inžinierskeho študijného programu "Inžinierstvo životného prostredia". Taktiež absolvent bakalárskeho študíjného programu môžu ďalej pokračovať v štúdiu prostredníctvom príbuzných magisterských študijných programov "Aplikovaná chémia", "Biotechnológie" alebo "Aplikovaná biológia" a v III. stupni vysokoškolského štúdia v rámci doktorandského študijného programu "Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia" alebo "Biotechnológie" . V uvedených študijných programoch má študent možnosť ďalej rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté v rámci bakalárskeho programu "Ochrana a obnova životného prostredia".