Projekty

Medzinárodné projekty

Medzinárodný projekt v rámci Horizont Európa

 • Názov projektu: Podpora gramotnosti v oblasti zdravia pôdy prostredníctvom operačného vzdelávacieho ekosystému spoločenských aktérov (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health, LOESS)
 • Riešitelia: 20 partnerských inštitúcií zo 16 Európskych krajín, medzi nimi okrem UCM aj Wissenschaftladen Bonn; EUN Partnership AISBL; Vetenskap & Allmanget, VA; Universität Innsbruck; Universität degli Studi di Sassari; Justinmind SL; Technological University Dublin; Wageningen Univesity; Centar za Promociju Nauke; Viesoji Istaiga Socialiniu Inovaciju Institutas; Uniwersytet IM. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Budapesti Corvinus Egyetem; The Queens University of Belfast; Controverto Societa Cooperativa Sociale O.N.L.U. a nié

 • Zodpovedný riešiteľ za UCM v Trnave: doc. Mgr. Andrea Čajková, PhD. (FSV UCM)
 • Kód projektu: 101112707
 • Rozpočet projektu: 5 463 557,5 - Eur
 • Trvanie riešenia: 2023 - 2026

Projekt v rámci schémy COST

 • Názov projektu: Pochopenie a využitie vplyvov nízkeho pH na mikroorganizmy
 • Zodpovedný riešiteľ za UCM: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
 • Kód projektu: COST CA18113
 • Trvanie riešenia: 2019 – 2023

Medzinárodný projekt v rámci Operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020

 • Názov projektu: Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve
 • Riešitelia: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (vedúci partner) Mendelova univerzita v Brně (hlavný cezhraničný partner); P e W a S s.r.o. (projektový partner 1); Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (projektový partner 2)
 • Zodpovedný riešiteľ za UCM v Trnave: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
 • Kód projektu: 304011Y185
 • Rozpočet projektu: 619 852,12,- Eur
 • Trvanie riešenia: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
 • Názov projektu: Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach
 • Riešitelia: Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (vedúci partner); Fakulta chemická VUT v Brně, Česká republika (hlavný cezhraničný partner); Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, Česká republika (projektový partner 1); Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave (projektový partner 2)
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
 • Kód projektu: 304011U405
 • Rozpočet projektu: 199 874,26,- Eur
 • Trvanie riešenia: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022

Projekt APVV-SK-BG-2013-0007

 • Názov projektu: Vplyv prebytku dusíka a toxicity ťažkých kovov na mechanizmy rastlinnej obrany (Impact of excessive nitrogen and metal pollution on plant defense mechanisms)
 • Projektový partner:
 • Trvanie riešenia: 2016 -2017

Medzinárodný projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika

 • Názov projektu: Ekologicky akceptovateľné využitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd.
 • Zahraničný partner: Západomaďarská univerzita v Šoproni, Poľnohospodárska a potravinárska fakulta, Mosonmagyaróvár, Maďarsko
 • Číslo zmluvy: HUSK/1101/1.2.1/0148
 • Trvanie riešenia: 1. 9. 2012 - 31. 8. 2014

Medzinárodný projekt v rámci Programu susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina, program INTERREG IIIA. 

 • Názov projektu: Získavanie, úprava, zužitkovanie kovových zlúčenín z odpadov.
 • Zahraničný partner: Západomaďarská univerzita, Poľnohospodárska a potravinárska fakulta, Mosonmagyaróvár, Maďarsko
 • Číslo zmluvy: 144-11-074
 • Trvanie riešenia: 1. 11. 2006 - 30. 4. 2008

Medzinárodný projekt v rámci bilaterálnej dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

 • Názov projektu: Využitie mladého uhlia pre zlepšenie kvality pôd. Porovnanie kvalitatívnych charakteristík uhlia z rôznych ložísk.
 • Zahraničný partner: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika
 • Evidenčné číslo: SK-CZ-12206
 • Trvanie riešenia: jún 2006 - jún 2008

Domáce projekty

Projekt VEGA 1/0018/22

 • Názov projektu: Štúdium bio-geochemických cyklov s cieľom získať vybrané kovy z environmentálnych matríc
 • Partner projektu: UPJŠ Košice
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
 • Trvanie riešenia: 2022 – 2025

Projekt APVV-21-0504

 • Názov projektu: Rôznorodosť pšeníc v schopnosti akumulovať ióny esenciálnych kovov a jej využitie pre ekologické poľnohospodárstvo
 • Projektový partner: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby (NPPC)
 • Trvanie riešenia: 2022 - 2026

Projekt KEGA 022UCM-4/2021

 • Názov projektu: Integrácia obsahovej náplne vybraných predmetov, praktických cvičení a myšlienkových koncepcií pre študijný program Ochrana a obnova životného prostredia
 • Trvanie riešenia: 2021 - 2023

Projekt schémy "Inovačný voucher" 2017 - 2020 (schéma pomoci de minimis)

 • Názov projektu: Metóda rýchleho monitorovania kvality ovocia, zeleniny a potravín v čerstvom stave
 • Projektový partner: RNDr. Ivan Matušek - Kreaprojekt (ako objednávateľ výskumu)
 • Zodpovední riešitelia: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.; Mgr. Martin Valica, PhD.
 • Zmluva s MH SR č. 125/2020-2060-3410-26B
 • Rozpočet projektu: 10 000,- Eur
 • Trvanie riešenia: 2020

Projekt VEGA 1/0048/19

 • Alokácia mechanizmov obrany voči environmentálnym stresom v poľnohospodárskych plodinách
 • Vedúci projektu: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
 • Trvanie riešenia: 2019 - 2022

Projekt APVV-17-0150

 • Názov projektu: Interakcie arbuskulárnych mykoríznych húb s rastlinami v stresových podmienkach a ich potenciál pri fytoremediačných metódach
 • Projektový partner: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný
  ústav rastlinnej výroby (NPPC)
 • Trvanie riešenia: 2018 - 2022

Projekt návraty 

 • Implemetntácia geoekológie do vedecko-výskumnej činnosti a pedagogického procesu na UCM v Trnave
 • Vedúci projektu: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD.

Projekt APVV-15-0098

 • Názov projektu: Pozitrónová emisná tomografia ako nástroj in vivo štúdia transportu vybraných látok v rastlinách
 • Projektový partner: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
 • Trvanie riešenia: 2016 - 2020

Projekt APVV-15-0051

 • Názov projektu: Štúdium vplyvu rôznych nutričných podmienok na akumuláciu toxických elementov v pšenici
 • Projektový partner: Ústav genetiky a biotechnológií, SAV
 • Trvanie riešenia: 2016 - 2020

Projekt APVV-0380-12

 • Názov projektu: Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia
 • Projektový partner: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita v Žiline
 • Trvanie riešenia: 2013 -2017

Domáci projekt podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj, Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe OPVaV-2009/2.2/04-SORO

 • Názov projektu: Vývoj a inštalácia lyzimetrických zariadení pre racionálne hospodárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe
 • Projektový partner: Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch Evidenčné číslo: Kód ITMS: 26220220106

 • Trvanie riešenia: január 2011 - december 2013

Projekt v rámci Štátneho programu výskumu a vývoja "Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie", čiastková úloha ČÚ 03 "Genomický prístup k zlepšeniu parametrov rastlinnej výroby", výskumná etapa VE 04 "Využitie poznatkov genomickej a proteomickej analýzy poľnohospodárskych plodín"

 • Názov subetapy SE 06: Fytoremediácia pôd znečistených ťažkými kovmi
 • Trvanie riešenia: 2003 - 2005

Inštitucionálne projekty

 • Názov projektu: Vplyv magnetického poľa na rast a metabolizmus organizmov
 • Trvanie riešenia: 2022-23
 • Vedúci projektu: RNDr. Miroslava Sinčák
 • Názov projektu: Modelovanie mobility kovov v prietokových a pôdnych biosystémoch
 • Trvanie riešenia: 2015
 • Vedúci projektu: RNDr. Anna Šuňovská
 • Názov projektu: Využitie rizofiltračného potenciálu energetických plodín pri odstraňovaní ťažkých kovov alebo rádionuklidov z kontaminovaných alebo odpadových vôd
 • Trvanie riešenia: 2014
 • Vedúci projektu: Mgr. Zuzana Dürešová
 • Názov projektu: Aplikácia pozitrónovej emisnej tomografie pri štúdiu transportu pozitrónovými žiaričmi značených látok v rastlinných pletivách
 • Trvanie riešenia: 2014
 • Vedúci projektu: RNDr. Denisa Partelová
 • Názov projektu: Viazanie zlúčenín zinku a kadmia na pôdne častice a ich distribúcia v pletivách cievnatých rastlín
 • Trvanie riešenia: 2014
 • Vedúci projektu: Mgr. Barbora Micháleková Richveisová

 • Názov projektu: Aplikácia odpadových čistiarenských kalov ako pôdnych aditív pre zníženie dostupnosti toxických kovov a zmenu charakteristík pôdnej matrice.
 • Trvanie riešenia: 2013
 • Vedúci projektu: RNDr. Vladimír Frišták

 • Názov projektu: Využitie odpadov z výroby energie pri odstraňovaní kontaminantov zo životného prostredia
 • Trvanie riešenia: 2012
 • Vedúci projektu: RNDr. Lucia Remenárová
 • Názov projektu: Vývoj alternatívnych technológií odstraňovania toxických kovov a rádionuklidov z kontaminovaného prostredia v zmysle trvalej udržateľnosti životného prostredia
 • Trvanie riešenia: 2012
 • Vedúci projektu: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
 • Názov projektu: Využitie netradičných sorbentov a pôdnych aditív pri remediácii a ochrane životného prostredia
 • Trvanie riešenia: 2012
 • Vedúci projektu: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
 • Názov projektu: Zneškodňovanie kontaminácie pôd a vôd znečistených rádionuklidmi a ťažkými kovmi biologickými a chemickými cestami
 • Trvanie riešenia: 2002 - 2007
 • Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.

 • INTERREG III A AT - SR č. 14150100019: Zriadenie technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu solárnej energie, , 2006-2008, MTF STU Trnava.
 • VEGA č. 1/0798/08: Vývoj a využitie malého hydroenergetického zdroja v kombinácii so solárnymi zariadeniami pre strojárenské technológie, 2008 - 2010, MTF STU Trnava.
 • KEGA č. 3/6431/08: Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy, 2008 - 2010, FEVT TU Zvolen, MTF STU Trnava.
 • VEGA č. 1/0352/09: Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov, 2009 - 2011, MTF STU Trnava.
 • Projekt ESF OPVaV 2.2.2, číslo investičnej akcie 26220220056: Hybridný elektrický zdroj, 2009 -2012, MTF STU Trnava.