Publikačná činnosť na Katedre ekochémie a rádioekológie v roku 2012

ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Biosorption of cadmium and zinc by activated sludge from single and binary solutions: Mechanism, equilibrium and experimental design study
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Rozložník, M., Augustín, J., Lesný, J.
In: Journal of the Taiwan Institute of Chemical Enqineers. ISSN 1876-1070. - (2012), s. 433-443.

Foliar uptake of zinc by vascular plants: radiometric study
Marešová, J., Remenárová, L., Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J., Lesný, J.
In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. ISSN 0236-5731. - (2012), s. 1329-1337.

Selective ion exchange onto Slovakian natural zeolites in aqueous solutions
Chmielewská, E., Lesný, J.
In: In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. ISSN 0236-5731. - (2012), s. 535-543.


ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Sorption characteristics of activated sludge for Co-Zn binary system
Frišták, V., Pipíška, M., Horník, M., Lesný, J.
In: European Chemical Bulletin. ISSN 2063-5346. - (2012), s. 434-437.

Advantages and disadvantages of arsenazo III and chlorophosponazo III utilization for spectrophotometric thorium determination
Uhrovčík, J., Juraška, M., Lesný, J.
In: European Chemical Bulletin. ISSN 2063-5346. - (2012), s. 414-417.

Simultaneous extractions as a tool for estimation of bioavailable manganese fraction in soils
Gablovičová, T., Nádaská, G., Lesný, J.
In: Hungarian Electronic Journal of Sciences. ISSN 1418-7108. - (2012), 8 s.

Contribution to Mn bioavailability assessment in characteristic soil types via E-value determinations
Gablovičová, T., Nádaská, G., Lesný, J.
In: Acta Agronomica Óváriensis. ISSN 1416-647X. - (2012), s. 17-28.

Contribution to validation of spectrophotometric determination of thorium using Arsenazo III
Uhrovčík, J., Lesný, J.
In: Hungarian Electronic Journal of Sciences. ISSN 1418-7108. - (2012), 7 s.


ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Response surface methodology as optimization tool in study of competitive effect of Ca2+ and Mg2+ ions in sorption process of Co2+ by dried activated sludge
Frišták, V., Remenárová, L., Lesný, J.
In: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. ISSN 1338-5178. - (2012), s. 1235-1249.

137Cs Uptake and Translocation in Leafy Vegetable: a Study with Lactuca sativa L. Grown under Hydroponic conditions
Šuňovská, A., Horník, M., Marešová, J., Pipíška, M., Augustín, J.
In: Nova Biotechnologica et Chimica. ISSN 1338-6905. - (2012), s. 153-166.

Simultaneous and sequential extraction protocols as tools for determination of zinc bioavailability in dried anaerobic sludge
Frišták, V., Valovčiaková, M., Pipíška, M., Augustín, J.
In: Nova Biotechnologica et Chimica. ISSN 1338-6905. - (2012), s. 167-175.


AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Comparison of sorption characteristics of activated and anaerobic sludge from municipal WWTP for Co2+ ions
Frišták, V., Pipíška, M., Valovčiaková, M., Lesný, J.
In: Studentská konference Chemie je život: sborník příspěvků / ed. Dzik, P. - Brno : Vysoké učení technické v Brně. ISBN 978-80-214-4544-1. - (2012), s. 293-298.

Uptake of Zinc Organic Complexes by Roots of Vascular Plants
Guldanová, J., Horník, M., Marešová, J., Pipíška, M., Augustín, J., Lesný, J.
In: Crop Science and Technology for Food Security, Bioenergy and Sustainability : Proceedings of the International Seminar on Crop Science for Food Security, Bioenergy and Sustainability / Editors: R. K. Behl, L. Bona, J. Pauk : Agrobios (International), 2012. - 503 s. - ISBN 978-8190430982. - S. 301-308.

Cadmium and zinc sorption from single and binary solutions by straw biochar: the role of functional groups
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Rozložník, M., Augustín, J., Soja, G.
In: Book of Proceeding: 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation : June 24 - 28, 2012, Prague Czech Republic / eds. Lovecká, P. et al. - Prague : Institute of Chemical Technology. ISBN 978-80-7080-825-2. - (2012), s. 33-37.


AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách


Introdukcia efektívnych mikroorganizmov do pôd spracovávaných rôznymi technologickými postupmi /
Faragová, N., Bušo, R., Babulicová, M.
In: Pestovateľské technológie a ich význam pre prax: zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie / zostavovatelia: Malovcová, Ľ., Babulicová, M., Sekerková, M. ; recenzent: Miština, T. - Pieštany : Centrum výskumu rastlinnej výroby Pieštany. ISBN 978-80-89417-44-5. -(2012) s. 96-100.

Vplyv pestovania geneticky modifikovanej Bt-kukurice na metabolickú diverzitu a priemernú utilizáciu C-zdrojov pôdnych baktérií = Influence of the growing genetically modified maize on matebolic diversity and average C-source utilization of soil bacteria
Faragová, N., Faragó, J., Mihalčík, P.
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: zborník z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, Piešťany, 6. november 2012 / zostavovateľ: Šudyová, V. - Piešťany : CVRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby. ISBN 978-80-89417-41-4. -(2012), s. 70-73.

Hodnotenie reverzibility väzby pri sorpcii zinku na čistiarenské kaly
Frišták, V.
In: REMEDIATION: remediačné technológie vo vede a v praxi : zborník prednášok WORKSHOPU / editor: Miroslav Horník : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 1 CD-ROM (121 s.). - ISBN 978-80-8105-367-2. - s. 104-119 [CD-ROM].

Biosorpcia Cd2+ iónov mikrobiálnou biomasou aktivovaného kalu
Frišták, V., Pipíška, M., Marešová, J., Augustín, J.
In:Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012: zborník prednášok a posterov / editor zborníka Miloslava Prokšová. - Bratislava - Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická. ISBN 978-80-971197-2-0. - (2012), s. 137-142.

Porovnanie možnosti spektrofotometrického stanovenia tória s arsenazo III a chlorophosponazo III
Juraška, M., Uhrovčík, J.
In: Zborník prác: celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : aplikované prírodné vedy / eds. Miština, J., Jurinová, J. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-360-3. - (2012), s. 18-24.

Bioakumulácia Cd2+ a Zn2+ iónov baktériami čeľade Micrococcaceae
Machalová, L., Pipíška, M..
In: Zborník prác: celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : aplikované prírodné vedy / eds. Miština, J., Jurinová, J. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-360-3. - (2012), s. 25-31.

Štúdium oxidačného účinku ozónu na pary acetónu a etanolu vo vzduchu = Study of oxidizing effect of ozone on vapours of organic substances acetone and ethanol in the air
Obúlaná, Z., Hostin, S.
In: Nové trendy v technike ochrany ovzdušia 2012: seminár s medzinárodnou účasťou : 18. október 2012, Zvolen, Slovenská republika / editor: Andrea Neupauerová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. ISBN 978-80-228-2407-1. - 2012 s. 86-92.

Vplyv toxických kovov na izoláty baktérií zo skupiny extremofilov
Pipíška, M., Tišáková, L., Machalová, L., Horník, M., Augustín, J.
In: Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012: zborník prednášok a posterov / editor zborníka Miloslava Prokšová. - Bratislava - Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická. ISBN 978-80-971197-2-0. - (2012), s. 151-159.

Komplexná štúdia sorpcie chemotoxických a rádiotoxických látok
Remenárová, L.
In: REMEDIATION: remediačné technológie vo vede a v praxi : zborník prednášok WORKSHOPU / editor: Miroslav Horník : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 1 CD-ROM (121 s.). - ISBN 978-80-8105-367-2. - s. 84-94 [CD-ROM].

Sorpcia tioflavínu T pyrolýznym uhlím
Stiller, R., Remenárová, L.
In: Aplikované prírodné vedy : celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : zborník prác / editori Juraj Miština, Jana Jurinová : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, 2012. - 1 CD-ROM (152 s.). - ISBN 978-80-8105-360-3. - S. 32-38 [CD-ROM].

Možnosti a perspektívy stanovenia tória vo vzorkách životného prostredia
Uhrovčík, J.
In: REMEDIATION: remediačné technológie vo vede a v praxi : zborník prednášok WORKSHOPU / editor: Miroslav Horník : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 1 CD-ROM (121 s.). - ISBN 978-80-8105-367-2. - s. 95-103 [CD-ROM].

Vplyv chemickej modifikácie biosorbentov na viazanie 60Co2+ iónov
Valovčiaková, M., Frišták, V.
In: Zborník prác: celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : aplikované prírodné vedy / eds. Miština, J., Jurinová, J. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-360-3. - (2012), s. 39-45.


AFG
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Electrochemical disinfection of water by using stand-alone photovoltaic power system
Hostin, S., Gabčová, M.
In: 13th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC13 : December 05-08, 2012 Moscow, Russia. - [Moskva] : Izdateľstvo Trovant. ISBN 978-5-89513-295-1. - (2012), s. 91.

Cadmium and zinc sorption from single and binary solutions by straw biochar: the role of functional groups
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Rozložník, M., Augustín, J.
In: 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation: June 24 - 28, 2012, Prague, Czech Republic : Abstract Book / editors: P. Lovecká ... [et al.]. - Prague : [Institute of Chemical Technology]. ISBN 978-80-7080-819-1. - (2012), s.22.

Isolation and characterization of bacteria from spent nuclear fuel pools in Slovakia
Pipíška, M., Tišáková, L., Horník, M., Godány, A., Augustín, J.
In: 13th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC13 : December 05-08, 2012 Moscow, Russia. - [Moskva] : Izdateľstvo Trovant. ISBN 978-5-89513-295-1. - (2012), s. 37.

Cesium adsorption by synthetized zeolite prepared from coal fly ash
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Augustín, J.
In: 13th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC13: December 05-08, 2012 Moscow, Russia. - [Moskva] : Izdateľstvo Trovant. ISBN 978-5-89513-295-1. - (2012), s. 87.

Cobalt sorption onto biodorbents: Surface properties and process behaviour
Remenárová, L., Pipíška, M., Horník, M., Rozložník, M., Augustín, J., Soja, G.
In: Slovenski kemijski dnevi 2012: zbornik povzetkov referatov / uredili: Zdravko Kravanja, Darinka Brodnjak-Vončina, Miloš Bogataj. - Maribor : FKKT. ISBN 978-961-248-354-8. - (2012), s. 203.


AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Vplyv geneticky modifikovanej Bt-kukurice na diverzitu pôdnych baktérií
Jamrichová, D., Faragó, J., Faragová, N.
In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012: zborník abstraktov. - Banská Bystrica : Občianske združenie PREVEDA. ISBN 978-80-970712-2-6. - (2012), s. 80.

Sorpcia Tioflavínu T zeolitmi pripravenými z elektrárenského popolčeka
Florková, E., Remenárová, L.
In: 14. študentská vedecká konferencia: Bratislava, 14. 11. 2012 / spracoval: Michal Horňáček. - Bratislava : STU v Bratislave. ISBN 978-80-227-3822-4. - (2012), s. 266.

Fytofiltrácia Cd koreňovým systémom rastlín trsteníka Arundo donax L.
Dürešová, Z., Richveisová, B.
In: X. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou: zborník abstraktov. - Nitra 2012: SPU v Nitre. ISBN 978-80-552-787-2. - (2012)