Ukončené záverečné práce

Akademický rok 2022/2023

Bakalárske práce

Študent: Bc. Lucia Tomášová
Názov: Bioakumulácia farmaceutík sladkovodnými fotosyntetizujúcimi organizmami
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Akademický rok 2021/2022

Bakalárske práce

Študent: Bc. Juraj Obuch
Názov: Hodnotenie retencie vody a mikrobiálnej diverzity v zhutnených lesných a poľnohospodárskych pôdach
Školiteľ: Mgr. Martin Valica, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Šimon Ján Rezbárik
Názov: Solidifikácia spopolnenej biomasy kontaminovanej rádionuklidmi do geopolymérnej matrice
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Meno Priezvisko
Názov: Názov práce
Školiteľ: Meno a priezvisko
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Meno Priezvisko
Názov: Názov práce
Školiteľ: Meno a priezvisko
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Dizertačné práce

Študent: Meno Priezvisko
Názov: Názov práce
Školiteľ: Meno a priezvisko
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Akademický rok 2020/2021

Bakalárske práce

Študent: Bc. Adam Porteleky
Názov: Elektrochemické metódy pre elimináciu znečistenia vôd
Školiteľ: Mgr. Martin Valica, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Veronika Olšanská
Názov: Príprava a využitie látok značených pomocou pozitrónových žiaričov pri ich PET analýze v modelových organizmoch
Školiteľ: RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Mgr. Radoslava Hvolková
Názov: Chitinázy v mäsožravej rosičke kapskej (Droseraceae)
Školiteľ: prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mgr. Dominika Sopúchová
Názov: Enzýmy štiepiace DNA v mäsožravej rosičke kapskej (Droseraceae)
Školiteľ: prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mgr. Anna Krosnerová
Názov: Antioxidačné mechanizmy a ich pôsobenie pri obrane voči ťažkým kovom
Školiteľ: RNDr. Monika Bardáčová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
Názov: Aplikácia pozitrónovej emisnej tomografie pri zobrazovaní a analýze transportu kovov v pletivách rastlín
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Akademický rok 2019/2020

Bakalárske práce

Študent: Bc. Veronika Olšanská
Názov: Príprava a využitie látok značených pomocou pozitrónových žiaričov pri ich PET analýze v modelových organizmoch
Školiteľ: RNDr. Vanda Adamcová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Bc. Petra Červeňáková
Názov: Hodnotenie príjmu mikroelementov sladkovodnými rastlinami pomocou pozitrónových žiaričov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Lucia Káčeríková
Názov: Stanovenie kobaltu v roztoku 58Co pre potreby PET
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Mgr. Andrea Jakubcová
Názov: Hodnotenie mobility kovov v pôdnych biosystémoch za využitia lyzimetrických systémov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mgr. Patrícia Gašparcová
Názov: Vplyv východiskového materiálu na produkciu bioplynu
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mgr. Klára Kuglerová
Názov: Príjem a transport látok a mikroelementov v rastlinách pomocou pozitrónových žiaričov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: RNDr. Monika Bardáčová

Názov: Aplikácia (rádio)analytických metód pre charakterizáciu transportu kovov vo vyšších rastlinách
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Akademický rok 2018/2019

Bakalárske práce

Študent: Anna Krosnerová
Názov: Metabolické zmeny v rastlinách pri raste v prítomnosti ťažkých kovov
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Bc. Anna Čarná
Názov: Viazanie kovov biomasou mikrorias rodu Euglena z vodných roztokov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Gabriela Kubicová
Názov: Glukanázy a chitinázy v parazitickej kukučine (rod Cuscuta)
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Martina Gregorová
Názov: Charakteristika vybraných odrôd pšenice z hľadiska príjmu a akumulácie iónov kadmi
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Mgr. Monika Bardáčová
Názov: Akumulácia a stanovenie toxických kovov vo vyšších rastlinách
Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Mgr. Zuzana Filiačová
Názov: Uplatnenie rádioanalytických prístupov pri hodnotení akumulácie kovov v rastlinách
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Habilitačné práce

Meno: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Názov: Molekulárna fyziológia odpovede rastlín na environmentálne stresy
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Akademický rok 2017/2018

Bakalárske práce

Študent: Lucia Káčeríková
Názov: Stanovenie draslíka detekciou 40K vo vzorkách životného prostredia
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD., mimoriadny profesor
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Monika Kubalová
Názov: Enzýmy β-1,3-glukanáz ako súčasť tolerančných ale aj základných fyziologických mechanizmov rastlín
Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Lucia Lovasová
Názov: Aplikácia pozitrónových žiaričov pri zobrazovaní a analýze distribúcie kovov v rastlinách
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Bc. Simona Ballová
Názov: Aplikácia pyrolýzneho biouhlia ako sorbentu rádionuklidov z vodného prostredia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Andrea Jakubcová
Názov: Uplatnenie lyzimetrických zariadení pri analýze transportu kovov v pôdnych biosystémoch
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Klára Kuglerová
Názov: Hodnotenie transportu látok a mikroelementov v rastlinách pomocou pozitrónových žiaričov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Tomáš Lempochner
Názov: Aplikácia biomasy mikrorias pri viazaní ťažkých kovov z vodných roztokov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Mária Pavlovičová
Názov: Enzýmy chitináz v ľane siatom a ich úloha v rôznych rastlinných procesochŠkoliteľ:
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Bc. Laura Žideková
Názov: Vplyv nutričných podmienok na príjem kadmia v rastlinách
Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Mgr. Linda Machalová
Názov: Sorpcia a akumulácia katiónov Cd, Co a Zn G+ baktériami Micrococcus luteus a Kocuria palustris
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mgr. Zuzana Trajteľová
Názov: Porovnanie bioakumulácie a biosorpcie kovov baktériami
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Mgr. Martin Valica
Názov: Vývoj metód monitorovania elektrochemických procesov úpravy a dezinfekcie vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2016/2017

Diplomové práce

Študent: Tomáš Hájek
Názov: Vplyv pôdoochranných technológií obrábania pôdy na metabolickú diverzitu pôdnych mikroorganizmov
Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2015/2016

Bakalárske práce

Študent: Simona Ballová
Názov: Využitie pyrolýzneho uhlia pri odstraňovaní rádionuklidov z prostredia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Laura Žideková
Názov: Biouhlie ako sorbent NO3- a PO43- iónov z prostredia
Školiteľ: Mgr. Barbora Micháleková Richveisová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Klára Kuglerová
Názov: Uplatnenie pozitrónovej emisnej tomografie v in vivo štúdiu transportu látok v rastlinách
Školiteľ: RNDr. Denisa Partelová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Terézia Černá
Názov: Nové metódy hodnotenia účinnosti čistenia vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Tomáš Lempochner
Názov: Monitoring výskytu rádiocézia v životnom prostre
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Linda Orosová
Názov: Monitorovanie biologického znečistenia počas elektrochemickej dezinfekcie vody.
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Barbora Sklenárová
Názov: Príspevok k odhadu biologickej prístupnosti medi z pôd
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Majerčáková
Názov: Možnosti využitia odpadovej biomasy chmeľu obyčajného ako sorbentu organických xenobiotík
Školiteľ: RNDr. Denisa Partelová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Monika Bardáčová
Názov: Vplyv iónov ťažkých kovov na enzýmy modifikujúce bunkovú stenu rastlín
Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Barbora Micháleková Richveisová
Názov: Karbonizovaná odpadová biomasa ako sorbent pri recyklácii makro­ a mikroprvkov z kontaminovaného prostredia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Denisa Partelová
Názov: Analýza transportu látok v rastlinách použitím pozitrónovej emisnej tomografie
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Anna Šuňovská
Názov: Charakterizácia viazania a mobility kovov a xenobiotík v prietokových a pôdnych biosystémoch
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2014/2015

Bakalárske práce

Študent: Marcela Turzová
Názov: Hyperakumulácia kovov ako genetický znak rastlín
Školiteľ: Mgr. Zuzana Dürešová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Kristína Fiantoková
Názov: Adsorpcia prchavých organických látok z ovzdušia
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Monika Gyevváthová
Názov: Stanovenie Cd v modelových roztokoch aplikáciou izokoncentračného princípu
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Silvia Mazánová
Názov: Sorpcia fosfátových iónov syntetickými zeolitmi
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mária Nováková
Názov: Príspevok k charakterizácii vybraných pôd, k odhadu biologickej prístupnosti zinku a k hodnoteniu vplyvu biouhlia
Školiteľ: RNDr. doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Lucia Svitačová
Názov: Sorpcia Cd2+, Co2+ a Zn2+iónov na syntetické zeolity
Školiteľ: RNDr. Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Alexandra Vanková
Názov: Mikrobiálne biofilmy a ich úloha pri bioakumulácii a biosorpcii kovov a rádionuklidov
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2013/2014 

Diplomové práce

Študent: Eva Florková
Názov: Sorpcia katiónov zeolitovým materiálom
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Kepštová
Názov: Vplyv alginitu a čistiarenských kalov na bioprístupnosť Zn v pôdach
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Erik Pisca
Názov: Princípy a perspektívy výroby jadrovej energie
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Pozníková
Názov: Charakterizácia čistiarenských kalov ako pôdnych aditív s využitím laboratórneho lyzimetra
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Zuzana Trajteľová
Názov: Bioakumulácia a biosorpcia kovov prokaryotickými mikroorganizmami
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Martin Valica
Názov: Elektrochemické procesy úpravy a dezinfekcie vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Vladimír Frišták
Názov: Charakterizácia interakcie potenciálnych sorbentov a pôdnych aditív s ťažkými kovmi
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Jozef Uhrovčik
Názov: Príspevok k rádiometrickým zobrazovacím technikám a k deskripcii vybraných metodologických aspektov validačného procesu v analytickej chémii
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2012/2013 

Bakalárske práce

Študent: Kristína Fiantoková
Názov: Eliminácia prchavých organických látok
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Monika Gyeváthová
Názov: Príspevok k spektrofotometrickému stanoveniu európia s Arsenazo III
Školiteľ: RNDr. Jozef Uhrovčík
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Silvia Mazánová
Názov: Sorpčné vlastnosti zeolitov z elektrárenských popolčekov
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Mária Nováková
Názov: Príspevok k fyzikálno-chemickej charakterizácii vzoriek stredoeurópskych alginitov
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Lucia Svitačová
Názov: Sorpcia a desorpcia Cd2+ iónov: reverzibilita väzby a sorpčné vlastnosti regenerovaných sorbentov
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Alexandra Vanková
Názov: Mikrobiálne biofilmy a ich vplyv na konštrukčné materiály
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Zuzana Dűrešová
Názov: Fytofiltrácia ťažkých kovov a rádionuklidov koreňovým systémom cievnatých rastlín
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Maroš Juraška
Názov: Príspevok k validácii spektrofotometrického stanovenia tória pomocou Arsenazo III, Chlorophosphonazo III a PAR
Školiteľ: RNDr. Jozef Uhrovčík, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Linda Machálová
Názov: Bioakumulácia a biosoorpcia Cd2+, Co2+ a Zn2+ iónov baktériami čeľade Micrococcaceae
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Barbora Richveisová
Názov: Viazanie zlúčenín zinku na prírodné sorbenty
Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Richard Stiller
Názov: Pyrolýzne uhlie ako sorbent toxických látok
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Miroslava Bachratá
Názov: Viazanie organických xenobiotík v riečnych sedimentoch
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Denisa Partelová
Názov: Charakterizácia viazania a príjmu organických látok biomasou fotosyntetizujúcich organizmov
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Dizertačné práce

Študent: Lucia Remenárová
Názov: Sorpcia chemotoxických a rádiotoxických látok prírodnými sorbentmi
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Akademický rok 2011/2012

Bakalárske práce

Študent: Eva Florková
Názov: Využiteľnosť odpadov výroby energie z obnoviteľných surovín
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Kepštová
Názov: Odhad množstva bioprístupného zinku pomocou rádioindikátorových metód
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Katarína Pozníková
Názov: Využitie nerudových nerastov pri ochrane životného prostredia
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Zuzana Trajteľová
Názov: Bioakumulácia katiónov kovov prokaryotickými mikroorganizmami
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Diplomové práce

Študent: Miroslava Bachratá
Názov: Vplyv prostredia a fyzikálno-chemických charakteristík sedimentov na sorpciu xenobiotík v riečnych sedimentoch
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Martina Gabčová
Názov: Elektrochemické metódy dezinfekcie vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Patrícia Gašparcová
Názov: Štúdium vlastností substrátov na výťažnosť bioplynu
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Denisa Partelová
Názov: Aplikácia biomasy sladkovodného machu Vesicularia dubyana ako sorbentu katiónových xenobiotík
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Michaela Valovčiaková
Názov: Reverzibilita väzby toxických kovov viazaných v čistiarenských kaloch
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Rigorózne práce

Študent: Vladimír Frišták
Názov: Charakterizácia interakcie Co2+ iónov s biosorbetami pomocou spektrálnych a rádioanalytických metód
Školiteľ: RNDr. Jana Marešová, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Tatiana Gablovičová
Názov: Príspevok k odhadu bioprístupnosti mangánu a zinku vo vybraných vzorkách slovenských pôd
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Anna Šuňovská
Názov: Viazanie kationových xenobiotík biomasou mikrorias a vyšších rastlín
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

Študent: Lenka Tišáková
Názov: Biokumulácia 137Cs a 60Co baktériami izolovanými z bazénov medziskladu vyhoreného jadrového paliva
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko: Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave