Publikačná činnosť na Katedre ekochémie a rádioekológie v roku 2018

ACB 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  

Metódy a techniky génových manipulácií
Gálová Z., Balážová Ž., Chrenek P., Chňapek Milan., Libantová J., Matušíková I., Moravčíková J., Salaj J., Drábeková J.
2. dopl. vyd. - Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. - 199 s. ISBN 978-80-552-1805-2.


ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Efficient cartridge purification for producing high molar activity 18F-glycoconjugates via oxime formation. .
Keinänen O., Partelová D., Alanen O., Antopolsky M., Sarparanta M., Airaksinen A.J.
In: Nuclear Medicine and Biology 67, 2018, s. 27-35.

Evaluation of Mn bioaccumulation and biosorption by bacteria isolated from spent nuclear fuel pools using Mn-54 as a radioindicator.
Pipíška M., Trajteľová Z., Horník M., Frišták V.
In: Radiochimica acta. 106, 2018, s. 217-228.

Maize miniendosperm proliferation in vitro is characterized by tracheary element formation.
Blehová A., Škoríková M., Šamajová O., Kaštier P., Matušíková I.
In: Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 135, 2018, s. 455-462.


ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus

Application of response surface methodology (RSM) for optimization of zinc extraction from anaerobic sewage sludge.
Frišták V., Pipíška M., Valovčiaková M., Lesný, J.
In: Environmental Engineering and Management Journal.
17, 2018, s. 1685-1692.

Chemometric characterization of synthetic dye sorption onto Slovakian river sediments: a laboratory batch experiment
Koprdová, A., Bachratá, M., Adamcová, V., Valica, M., Pipíška, M., Horník, M.
In: Separations. 5, 2018, s. 1-22.

Removal of Synthetic Dyes by Dried Biomass of Freshwater Moss Vesicularia Dubyana: A Batch Biosorption Study.
Pipíška M., Valica M., Partelová D., Horník M., Lesný J., Hostin S.
In: Environments. 5, 2018, článok č. 10 [online].


AEC 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Aplikácia biomasy mikrorias pri viazaní ťažkých kovov z vodných roztokov
Lempochner, T., Vešelényiová, D., Krajčovič, J., Horník, M.
In: Applied Natural Sciences, A Young Scientists Journal, 2018, ISBN 978-80-86576-81-7, s. 49-50.

Biochemistry of prey digestion and nutrient absorption
Matušíková I., Renner T., Pavlovič A .
In: Ellison A, Adamec Ľ (eds) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. 2018. Oxford University Press, pp. 207-220
https://global.oup.com/academic/product/carnivorous-plants-9780198779841?cc=sk&lang=en&
Sumarizuje najnovší výskum fyziológie, ekológie a vývoja mäsožravých rastlín, poskytuje agendu pre budúci výskum a zahŕňa príspevky popredných svetových lídrov v tejto oblasti. Od vydania poslednej komplexnej knižnej publikácie o tejto fascinujúcej skupine rastlín v roku 1980 je táto kniha unikátnym spracovaním všetkého čo je nové a zaujímavé, od výsledkov výskumu na úrovni génov až po moderné medicínsko-biotechnologické aplikácie


Hodnotenie transportu látok a mikroelementov v rastlinách pomocou pozitrónových žiaričov
Kuglerová, K., Adamcová, V., Lesný, J., Kováč, P., Horník, M.
In: Applied Natural Sciences, A Young Scientists Journal, 2018, ISBN 978-80-86576-81-7, s. 45-46.

Chitinázy v ľane siatom a ich úloha v rôznych rastlinných procesoch.
Pavlovičová M., Matušíková I.,
In: Applied Natural Sciences, A Young Scientists Journal, 2018, ISBN 978-80-86576-81-7, s. 57-58.

Uplatnenie lyzimetrických zariadení pri analýze transportu kovov v pôdnych biosystémoch
Jakubcová, A., Adamcová, V., Horník, M.
In: Applied Natural Sciences, A Young Scientists Journal, 2018, ISBN 978-80-86576-81-7, s. 77-78.

Vplyvy nutričných podmienok na príjem kadmia v rastlinách.
Žideková L., Matušíková I.,
In: Applied Natural Sciences, A Young Scientists Journal,
2018, ISBN 978-80-86576-81-7, s. 67-68.


AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Influence of low-frequency urban magnetic field on the growth of the yeast Saccharomyces cerevisiae
Lachká, M., Sedláková-kaduková, J., Šmelko, M., Lipovský, P., Oravec M.
In: Zborník prác, Celoslovenská študentská vedecká konferencia, Aplikované prírodné vedy 2022 - Sekcia doktorandov. 13. 4. 2022, Trnava. - ISBN 978-80-572-0242-4, s. 56-60.


AFH

Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Application of sewage sludge into the soils as sources of microelements: a laboratory lysimeter study
Horník, M., Jakubcová, A., Adamcová, V., Koprdová, A., Ondreičková, K., Hrčková, K., Gubiš, J.
In: Book of abstracts 19th Štiavnica Days 2018, Banská Štiavnica, 2018. ISBN 978-80-971754-5-0, s. 63.

Biosorption of Zn and Cd by dried biomass of Euglena gracilis from aqueous solutions
Adamcová, V., Lempochner, T., Valica, M., Vešelényiová, D., Krajčovič, J., Horník, M.
In: Book of Abstracts from 5th International Scientific Conference on Biotechnologies and Metals, Košice, 2018. ISBN 978-80-89883-06-6, s. 9-10.

Determination of potassium in environmental samples using detection of 40K
Horník, M., Lesný, J., Adamcová, V., Káčeríková, L.
In: Book of abstracts 19th Štiavnica Days 2018, Banská Štiavnica, 2018. ISBN 978-80-971754-5-0, s. 43.

Characterizing cadmium uptake in wheat cultivars for food safety.
Žideková L., Gregorová Z., Bardáčová M., Ranušová P., Adamcová V., Horník M., Matušíková I.,
In: Book of Abstracts from 5th International Scientific Conference on Biotechnologies and Metals, Košice, 2018. ISBN 978-80-89883-06-6, s. 85-86.

Imaging and quantification of microelements transport in plants using positron emission tomography
Adamcová, V. Kuglerová, K., Horník, M., Lesný, J., Kováč, P., Klčová, L., Gubišová, M.
In: Book of abstracts 19th Štiavnica Days 2018, Banská Štiavnica, 2018. ISBN 978-80-971754-5-0, s. 24.

Plant biotechnology towards metal tolerant plants.
Matušíková I., Moravčíková J., Horník M.,
In: Book of Abstracts from 5th International Scientific Conference on Biotechnologies and Metals, Košice, 2018. ISBN 978-80-89883-06-6, s. 45-46.

Studying the uptake of cadmium by roots of flax (Linum usitatissimum L.)
Pavlovičová, M., Gregorová, Z., Bardáčová, M., Ranušová, P., Adamcová, V., Horník, M., Matušíková, I.
In: Book of Abstracts from 5th International Scientific Conference on Biotechnologies and Metals, Košice, 2018. ISBN 978-80-89883-06-6, s. 51-52.


BFA

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Plant Tolerance to Metal Stress - Studying Cadmium Uptake in Crops.

Boszorádová E., Bardáčová M., Gregorová Z., Ranušová P., Adamcová V., Kovalenko M., Horník M., Hauptvogel P., Moravčíková J., Matušíková I.,.
In: Plant Abiotic Stress Tolerance V: Programme and Abstracts. - Viedeň : VISCEA, 2018, s. 41.


FAI

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Aplikované prírodné vedy 2018 [elektronický zdroj]
Horník M. (editor)
Zborník prác z celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, konanej v Trnave 11. apríla 2018 - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 236 s. - ISBN 978-80-8105-925-4.