O katedre

Profil Katedry ekochémie a rádioekológie

Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave patrí medzi mladšie katedry slovenských vysokých škôl. Bola založená 6. októbra 2010 a to na základoch vedeckého tímu, ktorý sa od roku 2001 formoval v rámci Katedry biotechnológií okolo v súčasnosti emeritného profesora Jozefa Augustína a mimoriadneho profesora Juraja Lesného. V akademickom roku 2021/2022 na katedre pracuje 8 pedagogických pracovníkov a 2 doktorandi.
Podstatným motívom a kritériom pre odbornú orientáciu katedry je snaha o bezproblémové uplatnenie svojich budúcich absolventov, t.j. absolventov akreditovaného študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia v študijnom odbore Environmentálne inžinierstvo, a to prednostne na slovenskom pracovnom trhu. Odborný profil katedry je podriadený potrebám rozvoja tých oblastí ochrany a obnovy životného prostredia, ktoré primárne súvisia s potrebami vedomostnej bázy podporujúcej rozvoj konkrétnych výskumných, technologických a servisných kapacít Slovenska.
Pracovníci katedry patria medzi uznávaných odborníkov doma i v zahraničí predovšetkým v nasledovných oblastiach:
  1. vývoj metód a systémov slúžiacich na analýzu a odstraňovanie znečistenia vôd s využitím obnoviteľných zdrojov energie (najmä slnečnej a vodnej energie),
  2. výskum aplikovateľnosti prírodných a antropogénnych sorbentov (čistiarenské kaly, biouhlie, alginity, zeolity) a ich modifikátov na odstraňovanie kontaminantov vôd,
  3. identifikácia a charakterizácia extrémofilných mikroorganizmov s dôrazom na výskum ich výskytu a aplikovateľnosti pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov,
  4. rozvoj rádioindikátorových metód na odhad biologickej prístupnosti zložiek pôd a aplikácia lyzimetrov na charakterizáciu pôdnych procesov,
  5. rozvoj nukleárnych analytických metód s dôrazom na pozitrónovú emisnú tomografiu v zmysle in vivo charakterizácie transportu rádioaktívne značených látok a kovov v rastlinných pletivách,
  6. hodnotenie vplyvu stresových faktorov na rastliny s dôrazom na účinky ťažkých kovov s použitím moderných biochemických, analytických a zobrazovacích techník,
  7. rozvoj aplikácie geoinformačných systémov na riešenie problémov z oblasti priestorovej charakterizácie kontaminovaného prostredia.
Pre riešenie menovaných výskumných problémov je Katedra vybavená nasledovnými vedeckými pracoviskami, resp. laboratóriami: Pracoviskom rádioekológie a nukleárnej analýzy (PRNA), Laboratóriami spektrálnych analýz, Laboratóriom molekulárnej environmentalistiky a Ekochemickými laboratóriami.

Katedra ekochémie a rádioekológie využíva svoje odborné kontakty s viacerými kooperujúcimi pracoviskami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Medzi tieto inštitúcie patria okrem iných: Výskumný ústav rastlinnej výroby NPPC v Piešťanoch, BIONT a.s. Bratislava, Fakulta životného prostredia Univerzity J. A. Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika), Fakulta poľnohospodárskych a potravinárskych vied Univerzity Istvána Széchenyiho v Győri (Maďarsko), Stavebná fakulta TU v Košiciach, Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU v Žiline, Univerzita v Helsinkách (Fínsko) a ďalšie.
Členovia katedry majú v ostatných rokoch za sebou úspešné riešenie celého radu domácich i medzinárodných výskumných projektov. Naša katedra považuje študentov Fakulty prírodných vied UCM za svojich mladých kolegov, ktorých efektívny odborný rast je najdôležitejším kritériom kvality jej práce. Predovšetkým tomuto hlavnému cieľu podriaďuje pedagogický tím katedry svoje aktivity pri odovzdávaní vedomostí novej generácii environmentálnych odborníkov, ekochemikov, rádioekológov a ochrancov životného prostredia. Na pracovisku vládne korektnosť, úprimná oddanosť vedeckej a pedagogickej práci a priateľská atmosféra.


Príďte študovať na Katedru ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave. Budete vítaní.