Laboratóriá spektrálnych analýz

Laboratóriá spektrálnych analýz pozostávajú z dvoch samostatných laboratórií, Laboratória spracovania vzoriek a AAS laboratória.

Ide o vedecko-pedagogické laboratóriá, v ktorých sa riešia nasledovné vedecko-výskumné otázky:

  • hodnotenie vplyvu stresových faktorov na rastliny s dôrazom na účinky ťažkých kovov s použitím moderných biochemických a analytických techník,
  • modifikácia a výskum aplikovateľnosti prírodných a antropogénnych sorbentov na odstraňovanie kontaminantov zo znečistených vôd.

Zastúpenie ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia sa stanovuje pomocou:

  • atómovej absorpčnej spektrometrie,
  • spektrofotometrických postupov,
  • plameňovej fotometrie.

Na štúdium reakcie rastlín na toxické kovy v životnom prostredí sa používajú:

  • analýza na úrovni DNA a RNA,
  • analýza proteínov a obzvlášť enzýmov,
  • analýza špecifických metabolitov.