Profil absolventa

Akreditovaný bakalársky (Bc.) študijný program Ochrana a obnova životného prostredia v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy si kladie za svoj primárny cieľ realizáciu takého programu 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorého absolventi sa môžu primerane zamestnať a súčasne majú široké možnosti pokračovať v štúdiu na 2. i 3. stupni univerzitného štúdia, vrátane pokračovania v štúdiu na materskej Fakulte prírodných vied UCM v Trnave prostredníctvom priamo nadväzujúceho inžinierskeho (Ing.) študijného programu Inžinierstvo životného prostredia v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy, ako aj na rade iných fakúlt slovenských univerzít. Dôraz na primeranú znalosť anglického jazyka podporuje možnosť pokračovania vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia aj v zahraničí.
Absolvent bakalárskeho (Bc.) študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,

ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky,

je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,

využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda základné metódy programovania,

je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,

aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk,

vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti pre pokračovanie v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Absolvent inžinierskeho (Ing.) študijného programu Inžinierstvo životného prostredia priamo nadväzujúceho na bakalárske štúdium v programe Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:


  • má primerané teoretické znalosti v oblasti fyzikálnych dejov a interpretovania zákonitostí procesov prebiehajúcich v rôznych technologických operáciách a prevádzkach, materiálových a energetických bilancií, ako aj modelovania pohybu látok v jednotlivých zložkách životného prostredia,
  • ovláda laboratórne techniky a metodiky v oblastiach štúdia Inžinierstva životného prostredia,
  • tvorivo využíva získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi,
  • je schopný navrhovať, zavádzať a aplikovať metódy a prostriedky pri riešení problémov znečisťovania prostredia, ako aj racionálne a efektívne riadiť procesy a definovať najoptimálnejšie charakteristiky zariadení a systémov, v ktorom dané procesy prebiehajú,
  • je schopný samostatne vedecko-výskumne pracovať v oblasti chemického, biochemického, environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva,
  • zručne pracuje s počítačom pri využívaní komerčného softvéru aplikovaného pri získavaní a štatistickom alebo priestorovom (GIS) spracovaní údajov súvisiacich s hodnotením životného prostredia, pri plánovaní experimentov a spracovaní i prezentácii výsledkov, ako aj ovláda metódy programovania,
  • je schopný praktickej aplikácie získaných vedomostí a zručností, a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich meranie a monitoring analytických charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, aplikovanie remediačných (sanačných) technológií, environmentálne poradenstvo v širokej škále inštitúcií vrátane podnikateľskej sféry, prácu v tímoch realizujúcich prieskumnú a výskumnú aktivitu pri ochrane a remediácii životného prostredia,
  • vie účinne sa prispôsobiť zvyšujúcim a meniacim sa požiadavkám praxe, vrátane riešenia svojho ďalšieho vzdelávania formou pokračovania v 3. stupni vysokoškolského štúdia, a to v širokej škále environmentálne inžinierskych a chemicko-technologických študijných programov,
  • má základné vedomostné predpoklady pre odbornú komunikáciu v anglickom jazyku.