Ekochemické laboratóriá

Ekochemické laboratóriá pozostávajú z dvoch samostatných laboratórií, Laboratória ekochemických analýz a Kultivačného laboratória.

Ide o vedecké laboratóriá, v ktorých sa riešia nasledovné vedecko-výskumné otázky:

 1. analýza a monitorovanie kvality vody,
 2. vývoj optického senzora pre sledovanie biologického znečistenia vody,
 3. vývoj elektrochemických metód čistenia vôd,
 4. netradičné využitie obnoviteľných zdrojov energie, najmä slnečnej a vodnej energie,
 5. aplikácia mikropočítača Arduino pre využitie v environmentálnom inžinierstve,

 6. kultivácia a udržiavanie čistých kultúr vybraných druhov fytoplanktónu.

Vybavenie laboratórií:

 1. fluorescenčný mikroskop,
 2. cellometer pre kvantitatívnu mikrobiológiu,
 3. mobilná multiparametrická jednotka XBC Magic pre monitorovanie kvality podzemnej a povrchovej vody,
 4. kompletná výbava meracích prístrojov a zariadení pre elektrochemické experimenty,
 5. komora pre kultiváciu fytoplanktónu.