Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy

Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy pozostáva zo siedmych samostatných laboratórií:

  1. Izotopového laboratória,
  2. Hygienickej slučky,
  3. Meracieho laboratória,
  4. Vedecko-výskumného laboratória,
  5. Lyzimetrického laboratória,
  6. Laboratória prípravy vzoriek,
  7. Laboratória citlivej gamaspektrometrie.

Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie - PET laboratórium je jedinečným pracoviskom tohto druhu v SR. 

Ide o vedecké pracovisko, v ktorom sa riešia nasledovné vedecko-výskumné otázky:

  1. charakterizácia a identifikácia extrémofilných mikroorganizmov s dôrazom na výskum ich aplikovateľnosti pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov,
  2. rozvoj rádioindikátorových metód na odhad biologickej prístupnosti zložiek pôd a aplikácie lyzimetrov na charakterizáciu rôznorodých pôdnych procesov,
  3. rozvoj nukleárnych analytických metód s dôrazom na pozitrónovú emisnú tomografiu v zmysle in vivo charakterizácie transportu rádioaktívne  značených látok a kovov v rastlinných pletivách.