KER vedecky spolupracuje s Lekárskou fakultou

15.01.2021

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že od 8.1.2021 začala platiť Zmluva o spolupráci medzi našim Výskumným pracoviskom pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie (založené spolu so spoločnosťou BIONT, a.s.) a Ústavom lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Cieľom tejto spolupráce je realizácia experimentálneho a teoretického výskumu a vývoja v oblasti využívania nukleárnych diagnostických techník (prioritne pozitrónovej emisnej tomografie a autorádiografie) v problematikách z oblasti medicínskeho výskumu, ale aj výskumu rastlín. V rámci tejto spolupráce budú zapojení aj študenti obidvoch pracovísk prostredníctvom svojich záverečných a kvalifikačných prác.
Veríme, že Vás už čoskoro budeme môcť informovať o úspechoch tejto spolupráce a jej prínose v oblasti vedecko-výskumného bádania.