Konferencia Průmyslové fórum

15.09.2021

Dňa 15.9.2021 sa na Fakulte chemickej VUT v Břne konala konferencia pod názvom "Průmyslové fórum" (https://www.fch.vut.cz/chl/forum) spoluorganizovaná v rámci riešenia projektu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 "Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach", č. 304011U405. Na uvedenej konferencii odznela prednáška s názvom "Výsledky a ďalšie možnosti spolupráce FPV UCM v Trnave s priemyslovou praxou" mapujúca realizované aktivity ako aj vízie ďalšej spolupráce našej Fakulty prírodných vied UCM v Trnave s praxou. Po skončení konferencie sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov (Fakulta chemická VUT v Břne, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave, Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave), na ktorom sa diskutovali predovšetkým úlohy týkajúce sa organizácie a realizácie nadchádzajúcich akcií a aktivít plánovaných v rámci riešenia vyššie uvedeného projektu.