Stretnutie projektových partnerov Interreg Y185

16.02.2021

Dňa 16. februára 2021 sa zahájilo riešenie projektu v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom "Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve", kód projektu 304011Y185 prostredníctvom on-line stretnutie projektových partnerov: Fakulty prírodných vied UCM v Trnave zastúpenej v projekte členmi Katedry ekochémie a rádioekológie; Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby ako vedúceho partnera; Mendelovej univerzity v Brně ako hlavného cezhraničného partnera; a spoločnosti P e W a S s.r.o. Hlavným cieľom projektu je zintenzívnenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom vrátane zlepšenia dostupnosti výsledkov aplikovaného výskumu pre nich. Konkrétne sa v projekte rieši problematika úpravy osív hospodársky významných druhov poľnohospodárskych plodín superabsorpčnými polymérmi ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve. Veríme, že Vás čoskoro budeme môcť informovať o vedeckých úspechoch a výstupoch našej katedry a fakulty v rámci uvedeného projektu.