Návrh tém bakalárskych a diplomových prác 2023/24

20.10.2022

Pre akademický rok 2023/2024 boli na našej katedre vypísané nasledovné témy bakalárskych a diplomových prác:

 • Uplatnenie superabsorpčných polymérov pri riešení dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve
  Školiteľ: RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
  bakalárska práca

 • Aplikácia fotonických metód na štúdium interakcie mikroplastov so živými organizmami
  Školiteľ: prof. Mgr. Marček Chorvátová, PhD., DrSc
  bakalárska práca

 • Využitie rastlín na remediácie životného prostredia znečisteného ťažkými kovmi
  Školiteľ: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
  bakalárska práca

 • Využitie biolúhovania pri získavaní In a iných kritických kovov z elektronických odpadov
  Školiteľ: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
  bakalárska práca

 • Vplyv urbánnych elektromagnetických polí na klíčivosť a rast rastlín
  Školiteľ: Mgr. M. Sinčák, PhD.
  bakalárska práca

 • Hodnotenie vplyvu antropogénnych a environmentálnych faktorov na kvalitu vybraných prírodných mokradí
  Školiteľ: Mgr. Martin Valica, PhD.
  bakalárska práca

 • Využitie odpadových potravinárskych olejov na produkciu mydlových preparátov
  Školiteľ: Mgr. Martin Valica, PhD.
  bakalárska práca

 • Hodnotenie a stanovenie výskytu lítia vo vybraných vodných zdrojoch SR
  Školiteľ: Mgr. Martin Valica, PhD.
  bakalárska práca

 • Štúdium vplyvu znečistenia životného prostredia na optické vlastnosti machov
  Školiteľ: prof. Mgr. Marček Chorvátová, PhD., DrSc
  diplomová práca

 • Solidifikácia nebezpečných odpadov do geopolymérnych matríc
  Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
  diplomová práca 

 • Hodnotenie vplyvu rôznych agrotechnických prístupov v poľnohospodárstve na fyzikálno-chemické a mikrobiologické charakteristiky pôdy
  Školiteľ: Mgr. Martin Valica, PhD.
  diplomová práca

 • Získavanie In z roztokov po biolúhovaní pomocou biosorpcie a bioredukcie
  Školiteľ: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
  diplomová práca

Bližšie informácie o zameraní jednotlivých prác nájdete na priloženom odkaze