Nová posila na katedre

09.01.2021

Dovoľte nám oznámiť, že pedagogický zbor Katedry ekochémie a rádioekológie sa od 1.1.2021 posilnil príchodom pani prof. RNDr. Jany Sedlákovej, PhD.

Prof. Sedláková je odborníčkou v oblasti aplikovanej mikrobiológie a environmentálnych biotechnológií so zameraním na štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a využitie mikroorganizmov pri spracovaní surovín s obsahom kovov. Experimentálne sa venuje štúdiu využitia mikroorganizmov v procesoch biosorpcie, bioakumulácie, bioredukcie, fytoremediácie, biolúhovania a biologickej tvorby nanočastíc. Bola, resp. je spoluriešiteľkou 21 národných a medzinárodných projektov. Je členkou riadiaceho výboru a zástupcom vedúceho pracovnej skupiny Biotechnologické aplikácie v projekte COST.

Celkovo je autorkou 181 článkov a príspevkov na konferenciách. Je spoluautorkou 5 kníh venovaných problematike aplikácie environmentálnych biotechnológií. Okrem toho je spoluautorkou troch kapitol v knihách vydaných vo vydavateľstvách v zahraničí zaoberajúcich sa aplikáciou mikroorganizmov pri spracovaní surovín s obsahom kovov. Je autorkou alebo spoluautorkou 62 článkov registrovaných v databáze Scopus. Jej práce boli citované 575-krát a jej h-index podľa databázy WoS je 12. V roku 2019 získala patent zameraný na úpravu povrchov plechov pomocou bakteriálnych procesov.

Má za sebou niekoľko krátkodobých pobytov na zahraničných univerzitách a jednu dlhodobú vedeckú stáž na Technickej univerzite Kréty v Grécku v rámci Marie Curie štipendia.

Pracuje ako externý expert Európskej komisie pre hodnotenie projektov v paneli Životné prostredie. Hodnotí projekty aj v rámci European Science Foundation a Foundation for Science and Technology (Portugalsko) v paneli Environmentálne biotechnológie. Prednášala na viacerých európskych univerzitách. Je spoluorganizátorkou medzinárodnej konferencie "Biotechnology and Metals".

Touto cestou vítame pani profesorku v našom kolektíve a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.