Otvorenie akademického roka 2019/2020 

21.10.2019

Otvorenie akademického roka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnilo 23. septembra 2019. Bolo spojené so zasadnutím Vedeckej rady UCM a udelením čestného titulu DOCTOR HONORIS CAUSA.
Na ceremónii bola odovzdaná Plaketa Jána Sambucusa doc. RNDr. Jurajovi Lesnému, CSc., ktorá sa udeľuje významným osobnostiam Univerzity sv. Cyrila a Metoda za ich výrazný podiel na rozvoji a plnení úloh univerzity. Touto cestou mu v mene všetkých členov našej katedry gratulujeme