Slávnostné otvorenie spoločného Výskumného pracoviska pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie

22.10.2018

Dňa 16.10.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie spoločného Výskumného pracoviska pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a spoločnosti BIONT a.s., Bratislava, ktoré bolo vybudované v priestoroch Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach.

Otvorenia laboratória sa v zastúpení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnila štátna tajomníčka MŠVVaŠ Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., ďalej generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Mgr. PhDr. Marek Hajduk, PhD. a Ing. Róbert Szabó, PhD. Za univerzitu sa zúčastnili rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc, prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., dekan Fakulty prírodných vied UCM doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mim. prof., vedúci Katedry ekochémie a rádioekológie doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., a predstavitelia spoločnosti BIONT a.s. - generálny riaditeľ Ing. Mgr. Martin Kabát, PhD. a doc. Ing. Peter Kováč, PhD.

Na úvod prof. Roman Boča, oboznámil zástupcov ministerstva s dôvodmi na vybudovania laboratória, poskytol viac informácií o Fakulte prírodných vied i Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Následne dekan FPV doc. Sokol a doc. Horník bližšie popísali laboratórium a možné využitie výsledkov skúmania pre ďalšie vedecké skúmanie a projekty v praxi. Generálny riaditeľ Biont-u vyjadril presvedčenie, že spolupráca univerzitného prostredia a podnikateľského prináša svoje pozitívne výsledky a javí sa ako veľmi sľubná a prínosná i do budúcnosti.

Hlavným dôvodom na vybudovanie uvedeného pracoviska bolo spoločné využívanie unikátneho experimentálneho zariadenia - pozitrónového emisného tomografu mikroPET, ktorý umožní realizovať výskumné aktivity predovšetkým v oblasti biomedicínskej chémie, farmácie, rastlinnej biológie a medicínskej diagnostiky. V oblasti SR, a nielen v rámci vysokého školstva, ide o jediný prístroj tohto druhu.

Pani štátnu tajomníčku Nachtmannovú so sprievodom pozvali následne hostitelia do laboratória, kde sa uskutočnilo prestrihnutie pásky ako symbolické otvorenia a začatie činnosti nového výskumného pracoviska.

Celé stretnutie sa nieslo v pozitívnom a konštruktívnom duchu, rozhovory boli iste prínosné pre všetky zúčastnené strany.