Videokonferenčné stretnutie projektových partnerov

01.10.2020

Dňa 1. októbra 2020 sa uskutočnilo on-line stretnutie projektových partnerov s cieľom zahájenia projektu riešeného v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom "Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach", kód projektu 304011U405. Na projekte sa podieľa Fakulta prírodných vied UCM v Trnave aj so zastúpením členov Katedry ekochémie a rádioekológie v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a za účasti partnerov z Českej republiky, a to Fakulty chemickej VUT v Brně a Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. Hlavným cieľom projektu je uskutočniť propagačné a vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšenia atraktivity prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach. Na stretnutí projektoví partneri prerokovali najbližšie aktivity a úlohy, ktoré ich čakajú pri realizácii projektu. V tejto súvislosti sa riešila aj otázka vplyvu prebiehajúcej pandémie COVID-19 na napĺňanie cieľov projektu. Veríme, že Vás čoskoro budeme môcť informovať o realizovaných akciách a aktivitách našej katedry a fakulty v rámci uvedeného projektu.