Záverečný workshop k projektu INTERREG Supoklip

18.10.2023

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnil na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda záverečný workshop v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. 304011Y185 s názvom Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve (SUPOKLIP). Hlavný program workshopu bol zameraný na zhodnotenie výsledkov realizovaných v rámci poľných experimentov a laboratórnych analýz na strane slovenského (NPPC) a českého (MENDELU) partnera projektu. V druhej časti sa hodnotili boli prezentované prednášky zamerané na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v rámci laboratórnych analýz (PEWAS s.r.o., UCM v Trnave). Po skončení hlavného projektu bola zrealizovaná exkurzia do laboratórnych priestorov nášho oddelenenia pre účastníkov workshopu.

Ďakujeme všetkým účastníkom a partnerom za ich účasť na workshope a tešíme sa na ďalšiu budúcu spoluprácu.