Študentská vedecko-výskumná činnosť

Na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave sa s každoročnou pravidelnosťou koná celoslovenská študentská vedecká konferencia s názvom "Aplikované prírodné vedy". Cieľom konferencie je dať možnosť študentom 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií. Na organizovaní tejto konferencie sa významným spôsobom podieľajú aj pracovníci Katedry ekochémie a rádioekológie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY k ŠVK APV

Prezentácia prác: Pre každý prezentovaný príspevok je vyhradený časový limit 10 min s následnou odbornou diskusiou v rozsahu 5 min

Prezentačná technika: Dataprojektor

Rokovací jazyk: Sekcia 1 - 4: Slovenský, český alebo anglický, Sekcia 5: Anglický

Termín odovzdania príspevkov: Príspevok v rozsahu 4 - 5 strán zasielať editorovi zborníka, Mgr. Martinovi Valicovi, PhD., na e-mailovú adresu martin.valica@ucm.sk do 30.4.2024

Výstupom z konferencie bude Zborník prác zo študentskej vedeckej konferencie "Aplikované prírodné vedy" (CD-ROM).