Vedecký tím Ekochémia a rádioekológia

Ekochémia a rádioekológia
Ecochemistry and Radioecology (ECRE)


Zloženie tímu

  • doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
  • RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
  • RNDr. Monika Bardáčová, PhD.
  • Mgr. Ignác Bugár, PhD.
  • Mgr. Martin Valica, PhD.

Doktorandi

  • RNDr. Linda Machalová
  • Mgr. Lenka Vavrincová

Charakteristika výskumu

Hľadanie alternatívnych sorpčných materiálov, ako aj rozvoj iných remediačných techník uplatniteľných pri odstraňovaní (rádio)toxických kovov alebo xenobiotík zo zložiek životného prostredia, v manažmente nebezpečných (aj rádioaktívnych) odpadov, v zelených technológiách i v poľnohospodárstve najmä s cieľom zmierňovania dopadov klimatickej zmeny. Popri tomto hlavnom vedeckom zámere sú výskumné aktivity tímu smerované aj do oblasti vývoja a uplatňovania (rádio)analytických metód, environmentálnych monitorovacích systémov (napr. lyzimetrické systémy alebo spektroskopické senzory) a geografických informačných systémov pri riešení rôznych environmentálnych problematík.

Nové poznatky

Nové sorpčné materiály na báze (odpadových) biomás, biouhlia, geopolymérov a superabsorpčných polymérov, rozvoj remediačných metód, charakterizácia a identifikácia extrémofilných mikroorganizmov s dôrazom na výskum ich aplikovateľnosti pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov, rozvoj rádioanalytických metód (najmä pozitrónovej emisnej tomografie) v oblasti výskumu rastlín (fytoremediácie) a rádioekológie, ako aj vývoj nových environmentálnych monitorovacích systémov.

Využiteľnosť výsledkov

V oblasti odstraňovania (rádio)toxických kovov alebo xenobiotík zo zložiek životného prostredia, v manažmente nebezpečných (aj rádioaktívnych) odpadov, v zelených technológiách a infraštruktúre (napr. zelené strechy) a v poľnohospodárstve pri riešení dopadov klimatickej zmeny (superabsorpčné polyméry ako materiály vysokoúčinne viažuce vodu) alebo hľadaní alternatívnych zdrojov makro- a mikroelementov (recyklácia živín z odpadov).

Vedecký tím ECRE je prakticky viac ako 20 rokov etablovaný na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave. Od svojho založenia uplatňuje vo vede a výskume interdisciplinárny spôsob riešenia environmentálnych problematík a otázok zahŕňajúci environmentálnu chémiu, jadrovú chémiu a rádioekológiu, environmentálne biotechnológie, environmentálnu analytickú chémiu, environmentálne inžinierstvo, mikrobiológiu a environmentálnu fyziku. Členovia tímu disponujú Pracoviskom rádioekológie a nukleárnej analýzy (I. kategória pre prácu s otvorenými žiaričmi), ktoré okrem Meracieho laboratória (scintilačná gamaspektrometria) a Laboratória citlivej gamaspektrometrie (polovodičový HPGe gamaspektrometer) zahŕňa aj PET laboratórium využívajúce v podmienkach SR unikátny experimentálny pozitrónový emisný tomograf v partnerstve so spoločnosťou BIONT, a.s. Taktiež majú k dispozícii Laboratórium spektrálnych analýz (Laboratórium AAS), Ekochemické laboratórium a Lyzimetrické laboratórium. Počas svojej existencie úspešne riešil viac ako 20 projektov (z toho 6 medzinárodných; napr. Nórske fondy alebo programy Interreg) a 12 výstupov pre prax v podobe realizácie expertíznej činnosti (domáca – napr. dlhoročná realizácia Mikrobiologických analýz pre spoločnosť JAVYS a.s.; zahraničná – napr. Mikrobiologicko-chemická analýza vzoriek vody a tuhých materiálov odobratých z podzemnej železnice mesta Budapešť).