Vedecký tím Interakcie organizmov so životným prostredím

Interakcie organizmov so životným prostredím

Zloženie tímu

  • prof. RNDr. Jana Sedláková-Kaduková, PhD.
  • prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
  • RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
  • RNDr. Monika Bardáčová, PhD.
  • Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

Doktorandi: 

  • Mgr. Mária Pavlovičová
  • RNDr. Miroslava Sinčák
  • Mgr. Laura Žideková

Charakteristika výskumu

Výskum interakcií organizmov s rôznymi zložkami životného prostredia (najmä iónmi kovov).

Nové poznatky

Mechanizmy tolerancie organizmov na toxicitu kovov, mechanizmy získavania kovov organizmami a energetický metabolizmus chemoautotrofných mikroorganizmov.

Využiteľnosť výsledkov

Environmentálne biotechnológie, biobezpečnosť potravín, remediácie životného prostredia

Tím pozostáva z odborníčok s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti mikrobiológie, molekulárnej biológie, environmentálnych biotechnológií, bioinformatiky a analytickej chémie. Zameriava sa na výskum a získavanie komplexných poznatkov o tom, ako sú organizmy schopné tolerovať nepriaznivé životné prostredie, najmä toxické kovy, aké mechanizmy využívajú pri zachytení iónov kovov a ako tieto mechanizmy môžu slúžiť ako základ biotechnologických procesov na spracovanie surovín alebo čistenie životného prostredia. Analýzy na úrovni génov, biochemických procesov či akumulácie rôznych metabolitov dopĺňa analýzami pre pochopenie spôsobu príjmu kovov, stanovenia ich množstva aj načrtnutie pôsobiacich stratégií pre bezpečnú akumuláciu kovov v bunkách. Poznanie týchto mechanizmov potom slúži ako základ pre biotechnologické procesy zamerané na získavanie a spracovanie kovov z pôdy, rôznych odpadov, príp. chudobných rúd.

Motiváciou výskumného tímu je priamo prepájať získané poznatky s praxou a navrhovať spôsoby ich využívania pri vyhľadávaní tolerantných a biobezpečných druhov a odrôd pre poľnohospodárstvo, navrhovaní postupov pre využitie tolerantných odrôd pre remediáciu pôd, či navrhovaní vhodných mikrobiálnych druhov pre získavanie hospodársky cenných kovov z odpadov a ich recykláciu.