Súťaž Zelený Andel 

Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave vyhlasuje 7. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia, ktorá je určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ.

Najlepšie projekty získajú nasledovné ceny

Smarthodinky

Smartfón

Čítačka e-bookov

Oceneným účastníkom budú ceny odovzdané osobne na slávnostnom zasadaní Katedry ekochémie a rádioekológie.

Všetci hodnotení účastníci získajú diplom potvrdzujúci nomináciu projektu SOČ do súťaže o cenu "Zelený Andel".

Všetkým nominovaným účastníkom súťaže bude pracovisko Katedry ekochémie a rádioekológie, FPV UCM v Trnave garantovať, že v prípade záujmu o štúdium v študijnom programe "Ochrana a obnova životného prostredia", umožní pokračovať v riešení danej problematiky.

So súhlasom autora budú projekty publikované na webových stránkach Katedry ekochémie a rádioekológie.

Podmienky nominácie projektu do súťaže

Predloženie práce SOČ súvisiacej s Ochranou a obnovou ŽP, ktorá sa realizovala na príslušnej strednej škole. Príklady alebo vzory tém projektov sú k dispozícii na webových stránkach Katedry ekochémie a rádioekológie (Príklady a vzory tém). Pre nomináciu projektu do súťaže nie je podmienkou, aby bola téma vybratá z uvedeného zoznamu.

Absolvovanie školského kola SOČ v školskom roku 2023/2024.

elektronicky vyplnená prihláška: meno nominovaného študenta, kontakt, názov strednej školy, meno konzultanta, čestné prehlásenie študenta o absolvovaní školského kola SOČ.

Elektronicky zaslaná písomná práca vo formáte PDF na adresu ker.fpv.ucm@gmail.com. Každý účastník súťaže dostane potvrdenie o doručení projektu a zaradení do hodnotenia.

Termín podania prihlášky do súťaže: 31.3.2024

Kritériá hodnotenia

Zameranie projektu do oblasti životného prostredia,

originalita a inovatívnosť projektu,

aktuálnosť zvolenej témy,

praktické uplatnenie a dosah výsledkov práce,

formálna úroveň spracovania práce (akceptuje sa obsah, členenie a forma, ako je odporučené na príslušnej strednej škole).

Všetky práce sa budú posudzovať iba v elektronickej podobe (netreba zasielať písomnú verziu), bez nutnosti osobnej prezentácie.

Účasť na súťaži spĺňa podmienky originality vo vzťahu k SOČ prácam a prihlásený projekt má byť prácou SOČ

Hodnotiteľská porota

interní pracovníci katedry

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. - predseda
RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

externí pracovníci

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
RNDr. Ivan Matušek , odborník pre ŽP

Partneri súťaže